Miesiąc: sierpień 2020

Nowa podstawa prawna zawiadomienia organu egzekucyjnego.

Mija miesiąc od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany dotknęły dokumentu upomnienia i tytułu wykonawczego (patrz: https://podatkowyreferat.online/2020/07/29/wiadome-i-niewiadome-w-egzekucji-administracyjnej/). Nowością jest także podstawa prawna, którą wierzyciel winien zastosować w zawiadomieniu kierowanym do organu egzekucyjnego. Na zdjęciu dawny budynek

Czytaj więcej...
faktura vat nabywca zmarł

Faktura VAT z olejem napędowym wskazująca nabywcę, który zmarł.

Jeszcze tylko do poniedziałku, 31 sierpnia br., producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Czy taki wniosek może złożyć współmałżonek producenta rolnego, który nie wykorzystał limitu rocznego i zmarł przed drugim terminem składania wniosków, a gospodarstwo

Czytaj więcej...

Nadpłata po zmianie decyzji.

Wielokrotnie w trakcie szkoleń spotkałam się z pytaniem o konieczność wydawania decyzji określającej wysokość nadpłaty (na podstawie art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadku, gdy zmianie ulega wysokość zobowiązania w decyzji ustalającej lub określającej, a podatnik dokonał wpłaty podatku w wysokości sprzed zmiany. Wysokość

Czytaj więcej...

Zmiany w dokumentach – tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Od 21 sierpnia br. obowiązuje jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jednolity tekst ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji został opublikowany w tym w dniu w Dz. U. poz. 1427 jako załącznik do obwieszczenia z dnia 7 sierpnia 2020 r. Nowy tekst jednolity ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wymaga

Czytaj więcej...

Koniec uznawania pism za niedoręczone.

“Czy dwukrotnie awizowane pismo doręczane przez Pocztę Polską uważa się za niedoręczone? – na tak postawione pytanie od 20 sierpnia 2020 r. odpowiadamy – “uważa się za doręczone”. Nastąpił zatem powrót do znanych nam zasad doręczania pism przez operatora pocztowego określonych w art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa

Czytaj więcej...

Częstotliwość odbioru odpadów – błędny parametr.

Sposób obliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości niezamieszkałych uregulowany został w art. 6j ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przepis ten określa, iż w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników

Czytaj więcej...

Kara porządkowa i zastaw skarbowy – wzrost wysokości w 2021 r.

Wzrost o 3,9 % cen towarów i usług konsumpcyjnych w pierwszych dwóch kwartałach 2020 r. w stosunku do analogicznego okresu 2019 r. powoduje nie tylko wzrost maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych na 2021 r., o czym można przeczytać tutaj: https://podatkowyreferat.online/2020/07/31/maksymalne-stawki-podatkow-i-oplat-lokalnych-na-2021-rok-ogloszone/ oraz https://podatkowyreferat.online/2020/07/15/wzrost-maksymalnych-stawek-podatkow-lokalnych-na-2021-r/, ale ma wpływ na inne regulacje zamieszczone w przepisach prawa

Czytaj więcej...

Rb-27S: należność z ostatniego dnia sprawozdawczego i zwolnienie z kompostownika.

W piątkowy poranek powracamy, za sprawą dwóch opublikowanych wyjaśnień Regionalnych Izb Obrachunkowych w Łodzi i w Katowicach, do tematu sporządzania sprawozdania Rb-27S i dwóch kolumn – 10 “Zaległości netto” i 13 “Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień wstawowych). Według wyjaśnień

Czytaj więcej...

Wsteczny przepis o opodatkowaniu części elektrowni wiatrowych niekonstytucyjny.

Ustawa o podatkach i opłatach lokalnych stanowi, że budowla to obiekt budowlany w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego związane z obiektem budowlanym, które zapewnia możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego

Czytaj więcej...

Czy można pominąć upomnienie?

Takie oto tytułowe pytanie postawiła jedna z uczestniczek warsztatów online. Czy jest dopuszczalne wystawienie tytułu wykonawczego na zaległość podatkową bez upomnienia? Odpowiadając na tak postawione pytanie przywołać należy obowiązujące rozporządzenie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta

Czytaj więcej...

Wsparcie z COVID-19 z nowym formularzem

Obowiązujący od 4,5 miesiąca stan epidemii wprowadził nowe rozwiązania dotyczące podatków i opłat lokalnych. Pierwsze rozwiązania weszły w życie 31 marca br., ostatnie – 5 sierpnia. Część z tych rozwiązań jest już nieaktualna, albowiem upłynął termin ich wprowadzenia albo przepisy wprowadzające zostały już

Czytaj więcej...

Umowa dzierżawy do podatku rolnego poza ewidencją gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca. Przez umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym

Czytaj więcej...

Ulga za kompostowanie.

W najnowszym wyroku dotyczącym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. wyroku WSA w Rzeszowie z 28 maja 2020 r. sygn. akt I SA/Rz 262/20 znajdziemy wskazania dotyczące ustalania wysokości zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące

Czytaj więcej...