Wsparcie z COVID-19 z nowym formularzem

Obowiązujący od 4,5 miesiąca stan epidemii wprowadził nowe rozwiązania dotyczące podatków i opłat lokalnych. Pierwsze rozwiązania weszły w życie 31 marca br., ostatnie – 5 sierpnia. Część z tych rozwiązań jest już nieaktualna, albowiem upłynął termin ich wprowadzenia albo przepisy wprowadzające zostały już uchylone. Co jest zatem najnowszym rozwiązaniem, co obowiązuje na dzień dzisiejszy? Zapraszam ….

Najnowsze rozwiązanie to publikacja rozporządzenia z wzorem formularza „uproszczonego” przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z COVID-19. W Dz. U. poz. 1338 znajdziemy rozporządzenie Rady Ministrów z 27 lipca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. W dodanym załączniku nr 3 do rozporządzenia został zamieszczony uproszczony wzór Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków.

Pełna treść rozporządzenia z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000133801.pdf

Również na stronie UOKiK zostało zamieszczone wyjaśnienie uaktualnione 5 sierpnia 2020 r. dotyczące uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną (COVID-19) – pełna treść: https://www.uokik.gov.pl/covid19_a_pomoc_publiczna.php#faq3972

Na formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc publiczną związaną z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz jej skutków, którego wzór określa załącznik nr 3 do rozporządzenia przedstawia się informacje udzielane na podstawie m.in. ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, z późn. zm.).

Na podstawie tej ustawy może zostać udzielona pomoc publiczna w zakresie:

  • zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budynków i budowli: związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazanym grupom przedsiębiorców, oraz zajętych na prowadzenie działalności przez organizacje pozarządowe, w związku z pogorszeniem się płynności finansowej z uwagi na ponoszenie negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (art. 15p ustawy z dnia o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),
  • wsparcia udzielonego na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19)

Na dzień dzisiejszy nie ma możliwości zastosowania pomocy publicznej w postaci przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 r. wskazanym grupom przedsiębiorców których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, z uwagi na upływ terminów płatności tych rat podatku.

Wzór uproszczonego formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 w zakresie zwolnienia z podatku od nieruchomości wprowadzony uchwałą rady gminy jako załącznik do uchwały w sprawie zwolnienia za część 2020 r. z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, wskazanym grupom przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 pozostaje nadal formularzem obowiązującym.

Udzielanie ulg w spłacie należności podatkowych (umorzenia, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na podstawie przepisów ustawy Ordynacja podatkowa stanowi pomoc udzielaną w celu zapobieżenia lub likwidacji poważnych zakłóceń w gospodarce o charakterze ponadsektorowym, o której mowa w art. 67b §1 pkt 3 lit.b) Ordynacji podatkowej zgodnie z wyjaśnieniem UOKiK “Możliwe działania JST w zakresie udzielania pomocy publicznej w celu przeciwdziałania COVID-19” z 7 maja 2020 r. Program pomocowy SA.57172(2020/PN) – Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej nie został jeszcze zatwierdzony przez Komisję Europejską.

Na dzień dzisiejszy nadal obowiązuje także art. 98 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-21 (Dz. U. poz. 695). Obowiązującym od 18 kwietnia 2020 r., przepis stanowi, że pism nieodebranych, podlegających doręczeniu za potwierdzeniem odbioru, w przypadku, gdy termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu epidemii – nie można uznać za doręczone w czasie stanu epidemii.