Umowa dzierżawy do podatku rolnego poza ewidencją gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Przez umowę dzierżawy zawartą stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników należy natomiast rozumieć umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (pismo Ministerstwa Finansów z 24.10.2017 r. nr PS2.843.22.2017).

Przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym na dzierżawcę wymaga spełnienia kilku warunków zamieszczonych w art. 28 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Jeden z tych warunków uległ zmianie począwszy od 31 lipca 2020 r. Mowa tu o likwidacji obowiązku zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków.

Zmiany zostały wprowadzone w art. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782). Wynikają one z usunięcia obowiązku gromadzenia w ewidencji gruntów i budynków informacji o umowach dzierżawy. W miejsce obowiązku zgłoszenia umowy dzierżawy do ewidencji gruntów i budynków wprowadzono obowiązek potwierdzenia faktu zawarcia umowy dzierżawy przez wójta właściwego ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Po zmianie obowiązującej od 31 lipca 2020 r. przeniesienie obowiązku podatkowego w podatku rolnym z właściciela na dzierżawcę gruntów gospodarstwa rolnego wymaga zatem spełnienia warunku potwierdzenia zawarcia umowy dzierżawy przez wójta oraz wypełnienia pozostałych warunków (zawarcie umowy w formie pisemnej, zawarcie umowy na okres co najmniej 10 lat, zawarcie umowy pomiędzy właścicielem gruntów który jest emerytem lub rencistą w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników a osobą niebędącą małżonkiem emeryta lub rencisty, jego zstępnym lub pasierbem, osobą pozostającą z emerytem lub rencistą we wspólnym gospodarstwie domowym, małżonkiem tych osób).

Potwierdzenie zawarcia umowy dzierżawy przez wójta objęte jest zwolnieniem z opłaty skarbowej na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o opłacie skarbowej, jako dokonanie czynności urzędowej w sprawach ubezpieczenia społecznego.

Uzupełnienie:

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało w dniu 23 października 2020 r. poniższą informację:

Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych

23.10.2020

W związku z licznymi pytaniami informujemy, że zawarcie umowy dzierżawy potwierdza wójt właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy.

Grafika do komunikatu "Wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych".Pole uprawne.

Zgodnie z ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników wójt potwierdza zawarcie umowy dzierżawy gruntów rolnych, dla celów określonych w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników, czyli:

– spełnienia przez emeryta lub rencistę warunku zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, przy jednoczesnym niewyzbyciu się przez niego własności gospodarstwa rolnego;

– domniemania, że dzierżawca takich gruntów prowadzi na nich działalność rolniczą, co stanowi podstawę do ustalenia ustawowych przesłanek do objęcia go  ubezpieczeniem społecznym rolników.

Podstawa prawna: art. 28 ust. 4 pkt 1 oraz art. 38 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 2020 r. poz. 174).

Kompetencje wójta

W przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników nie określono ani sposobu, ani formy potwierdzania umowy dzierżawy. W związku z tym przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami wójt potwierdza jedynie fakt zawarcia umowy.

Wójt nie wnika natomiast w to, kto jest stroną umowy czy w jej treść. Wójt nie weryfikuje zgodności treści tej umowy z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zatem potwierdzenie umowy dzierżawy przez wójta, zgodnie z przepisami o ubezpieczeniu społecznym rolników, nie oznacza stwierdzenia, że taka umowa jest: ważna, prawidłowa i wywołuje określone skutki prawne.

Regulacja prawna w zakresie potwierdzania umów dzierżawy nie powinna być interpretowana rozszerzająco i tym samym, nie jest wymagane od wójta podejmowanie dodatkowych czynności oprócz potwierdzenia zawarcia tych umów.

Przypominamy, że przepisy o ubezpieczeniu społecznym rolników nie upoważniają wójta do prowadzenia rejestrów obejmujących potwierdzenia umów dzierżawy. W związku z tym wójt nie jest upoważniony do przetwarzania danych osobowych osób zawierających takie umowy.

Obowiązki stron umowy dzierżawy gruntów rolnych

Strony umowy dzierżawy gruntów rolnych muszą zadbać o to, żeby stosowne dane zostały ujawnione np. organom podatkowym. Jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskiwania rent strukturalnych, podatnikiem podatku rolnego jest dzierżawca.

Osoby fizyczne będące podatnikami podatku rolnego, m.in. dzierżawcy, są zobowiązane złożyć organowi podatkowemu informację o gruntach w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku rolnego. Jeżeli bowiem nie zostaną złożone odpowiednie deklaracje podatkowe, zgodne ze stanem faktycznym, wówczas nakazy podatkowe będą wystawiane na właścicieli gruntów rolnych.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 poz. 333), art. 3 pkt 3 oraz art. 6a ust. 6.