Nadpłata po zmianie decyzji.

Wielokrotnie w trakcie szkoleń spotkałam się z pytaniem o konieczność wydawania decyzji określającej wysokość nadpłaty (na podstawie art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa) w przypadku, gdy zmianie ulega wysokość zobowiązania w decyzji ustalającej lub określającej, a podatnik dokonał wpłaty podatku w wysokości sprzed zmiany. Wysokość zobowiązania podatkowego wynika z decyzji zmieniającej wydawanej na podstawie art. 254 ustawy Ordynacja podatkowa albo jest wynikiem wznowienia postępowania i uchylenia decyzji na podstawie art. 245 ustawy Ordynacja podatkowa.

Rozwiązanie i odpowiedź na to pytanie znajdziemy w wyroku WSA w Gdańsku z 18 lutego 2020 r. sygn. akt I SA/Gd 1657/19.

W sytuacji nadpłaty powstałej w wyniku zmiany, uchylenia lub stwierdzenia nieważności przez organ podatkowy wcześniejszej decyzji wymiarowej, a także w wyniku uchylenia decyzji wymiarowej organu pierwszej instancji lub stwierdzenia jej nieważności przez sąd administracyjny, a więc w przypadkach wymienionych w art. 77 § 1 pkt 1 i 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa powstaje po stronie organu obowiązek zwrotu nadpłaty, a więc inna sytuacja, niż objęta treścią art. 77 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, który dotyczy stwierdzenia lub określenia nadpłaty. W związku z powyższym nie ma zastosowania art. 74a ustawy Ordynacja podatkowa, stanowiący podstawę określenia nadpłaty.

WSA w Gdańsku wskazuje, że zarówno w orzecznictwie jak i piśmiennictwie prezentowany jest pogląd, że zwroty nadpłaty objęte dyspozycją art. 77 § 1 pkt 3 i § 4 ustawy Ordynacja podatkowa są czynnością o charakterze materialno-technicznym, dokonywaną z urzędunie wymagają uprzedniego wydania orzeczenia w tej sprawie ( por. postanowienia Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 19 września 2013 r. sygn. akt II FSK 2418/13, z dnia 23 października 2014 r. sygn. akt II FSK 2708/14, wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 16 stycznia 2019 r. sygn. akt I SA/Go 512/18).