Nowa podstawa prawna zawiadomienia organu egzekucyjnego.

Mija miesiąc od dnia wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Zmiany dotknęły dokumentu upomnienia i tytułu wykonawczego (patrz: https://podatkowyreferat.online/2020/07/29/wiadome-i-niewiadome-w-egzekucji-administracyjnej/). Nowością jest także podstawa prawna, którą wierzyciel winien zastosować w zawiadomieniu kierowanym do organu egzekucyjnego.

Na zdjęciu dawny budynek dworca PKP Kraków Główny (funkcję pełnił przez 167 lat od 1847 r. do 2014 r.)

Od 20 lat obowiązek zawiadomienia organu egzekucyjnego o kwestiach mających wpływ na prowadzoną egzekucje administracyjną wynikał z przepisów wykonawczych do ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, stosownych rozporządzeń Ministra Finansów. Od 30 lipca 2020 r. obowiązek zawiadomienia został wskazany w przepisach samej ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, tj. w art. 32aa ustawy.

Zgodnie z 32aa ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wierzyciel niezwłocznie zawiadamia organ egzekucyjny o:

1)    zmianie wysokości należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym wynikającej z jej wygaśnięcia w całości albo w części, w szczególności gdy wygaśnięcie jest wynikiem:

a)    wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny,

b)    korekty dokumentu, o którym mowa w art. 3a § 1, powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,

c)    przedawnienia należności pieniężnej,

d)    zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej;

2)    zdarzeniu powodującym zawieszenie lub umorzenie postępowania egzekucyjnego;

3)    zdarzeniu powodującym ustanie przyczyny zawieszenia postępowania egzekucyjnego;

4)    okresie, za który nie nalicza się odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie należności pieniężnej, w wyniku zdarzenia zaistniałego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego;

5)    uzyskanej informacji o składniku majątkowym lub źródle dochodu zobowiązanego;

6)    zobowiązanym w zakresie niezbędnym do prowadzenia egzekucji administracyjnej, a w przypadku, o którym mowa w art. 28d § 1, również imieniu, nazwisku i adresie do korespondencji zarządcy przedsiębiorstwa w spadku.

Wierzyciel zawiadamiając organ egzekucyjny wskazuje zatem w miejsce § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1483) art. 32aa ustawy z dnia 17czerwca 1966r.o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427).