Wiadome i niewiadome w egzekucji administracyjnej.

Dziś ostatni dzień obowiązywania dotychczasowych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji i rozporządzeń wykonawczych, od jutra zaczną obowiązywać nowe zasady. Co jest już nam znane, a jakie nowości jeszcze przed nami?

Znane są elementy, które muszą znaleźć się w upomnieniu. Poza zmianą zamieszczoną w art. 15 § 1a i § 1b ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zostały także wymienione w § 4 dopiero co opublikowanego rozporządzenia Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294).

Nowością jest wskazanie w upomnieniu numeru upomnienia oraz pouczenia zobowiązanego, że w przypadku niewykonania w całości obowiązku w terminie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia zobowiązany ma obowiązek zawiadomienia wierzyciela, a po doręczeniu zobowiązanemu odpisu tytułu wykonawczego – również organu egzekucyjnego, o zmianie adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby. W razie niewykonania obowiązku zawiadomienia doręczenie pisma wierzyciela lub organu egzekucyjnego pod dotychczasowym adresem jest skuteczne. Upomnienie zawiera również podpis osoby upoważnionej do działania w imieniu wierzyciela, za wyjątkiem upomnienie generowanego automatycznie.

Znane są także terminy przesyłania upomnienia przez wierzyciela. W zakresie należności pieniężnej, której wysokość:

  • przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:

a)    niezwłocznie – jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,

b)    przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;

  • nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia – przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej.

Pełna treść rozporządzenia Ministra Finansów z 23 lipca 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1294): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1294

Znane są wzory tytułów wykonawczych wynikające z rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968).

Zgodnie z § 2 rozporządzenia dotychczasowe wzory tytułów wykonawczych mogą być stosowane warunkowo nie dłużej niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia (tj. do 30 kwietnia 2021 r.)

Warunkiem stosowania dotychczasowych wzorów tytułów wykonawczych jest doręczenie zobowiązanemu dodatkowej informacji zawierającej:

  • pouczenie zobowiązanego o skutkach niezawiadomienia organu egzekucyjnego o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym mu prawie wniesienia do wierzyciela, za pośrednictwem organu egzekucyjnego, zarzutu w sprawie egzekucji administracyjnej oraz o skutkach wniesienia tego zarzutu nie później niż w terminie 7 dni od dnia doręczenia odpisu tytułu wykonawczego i po upływie tego terminu;
  • pouczenie zobowiązanego o przysługującym jego małżonkowi prawie do wniesienia sprzeciwu w sprawie odpowiedzialności majątkiem wspólnym.

Pełna treść rozporządzenia Ministra Finansów z 25 maja 2020 r. w sprawie wzorów tytułów wykonawczych stosowanych w egzekucji administracyjnej (Dz. U. poz. 968): http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/968

Co jest niewiadomą? eTW, czyli system teleinformatyczny przy wykorzystaniu którego m. in. tytuły wykonawcze będą przekazywane do naczelnika urzędu skarbowego jako organu egzekucyjnego. Stosownie do treści art. 28 ustawy z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2070 i z 2020 r. poz. 288) Minister Finansów ogłosi, w drodze obwieszczenia, w swoim dzienniku urzędowym oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Ministerstwa Finansów o terminie uruchomienia systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przekazywania tytułów wykonawczych. Do czasu uruchomienia systemu teleinformatycznego tytuły wykonawcze przekazuje się do organu egzekucyjnego w postaci papierowej albo przez elektroniczną skrzynkę podawczą wierzyciela i organu egzekucyjnego.