Miesiąc: marzec 2021

Dochód rozporządzalny za 2020 r.

W dniu dzisiejszym, 29 marca 2021 r. został ogłoszony przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę za rok 2020 stanowiący podstawę do ustalenia maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę służy również do ustalania

Czytaj więcej...

Wysokość wykorzystania limitu pomocy de minimis w rolnictwie.

W dzisiejszym Monitorze Polski poz. 304 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie wysokości wykorzystanego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: https://podatkowyreferat.online/m2021000030401/ Wysokość trzyletniego krajowego limitu skumulowanej kwoty pomocy

Czytaj więcej...

Słownik podstaw prawnych do tytułu wykonawczego.

W dniu dzisiejszym opublikowano kolejną wersję słownika podstaw prawnych wg stanu na 08.03.2021 r. Słownik podstaw prawnych służy do wypełnienia w tytule wykonawczym “Danych dotyczących należności pieniężnych” w zakresie “Aktu normatywnego” i “Rodzaju należności” oraz jest podstawą do ustalenia kodu podstawy prawnej dla danego tytułu

Czytaj więcej...

Dokument do wykreślenia hipoteki przymusowej.

Ustanowiona hipoteka przymusowa na nieruchomości podatnika jako zabezpieczenie zaległości z tytułu podatku od nieruchomości została spłacona. Na podstawie jakiego dokumentu sąd rejonowy właściwy ze względu na miejsce położenia nieruchomości wykreśli hipotekę przymusową? Zgodnie z art. 94 ustawy o księgach wieczystych i hipotece wygaśnięcie wierzytelności zabezpieczonej

Czytaj więcej...

30 kwietnia 2021 r. – uruchomienie eTW.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej ogłosił termin uruchomienia systemu teleinformatycznego przy wykorzystaniu którego tytuły wykonawcze będą przekazywane do organu egzekucyjnego. W Dz. Urzędowym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej poz. 25 zostało opublikowane obwieszczenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego – dodatkowy wniosek o dotację.

Od dzisiaj, 17 marca obowiązują zmiany przepisów prawa dotycząca przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r.

Czytaj więcej...

Skutki złożenia odwołania od decyzji.

Jeden z podatników podatku od nieruchomości zadał pytanie o treści: „Złożyłem odwołanie od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, czy mnie również obowiązuje termin płatności podatku 15 marca?” Oto odpowiedź dla podatnika: Samo złożenie odwołania od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości nie wpływa na termin płatności

Czytaj więcej...

Opłata obciąża wszystkich współwłaścicieli nieruchomości.

Kto jest zobowiązany do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości będącej współwłasnością kilku osób? To temat jednego z ostatnich wyroków – wyroku WSA w Gliwicach z 23 listopada 2020 r. sygn. akt I SA/Gl 1385/19. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy są

Czytaj więcej...

Więcej niż jeden zobowiązany a upomnienie.

Jeżeli zobowiązany (podatnik) uchyla się od wykonania ciążących na nich obowiązków (zapłaty podatków) wierzyciel stosuje zasady określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z pierwszych czynności podejmowanych przez wierzyciela jest przesłanie pisemnego upomnienie do zobowiązanego, w którym to wzywa zobowiązanego do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania

Czytaj więcej...

COVID-19 – możliwości dotyczące podatków lokalnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu dzisiejszym wyjaśnienia w sprawie ulg w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 (nr PS2.055.1.2021 z 27 lutego 2021 r.) wskazując aktualne instrumenty wparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19. Możliwe instrumenty wsparcia zostały podzielone na trzy grupy: Instrumenty wsparcia

Czytaj więcej...

Skuteczne zajęcie rachunku bankowego.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych reguluje art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Wśród środków egzekucyjnych, które wymienia art. 1a pkt

Czytaj więcej...