COVID-19 – możliwości dotyczące podatków lokalnych.

Ministerstwo Finansów opublikowało w dniu dzisiejszym wyjaśnienia w sprawie ulg w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 (nr PS2.055.1.2021 z 27 lutego 2021 r.) wskazując aktualne instrumenty wparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19.

Możliwe instrumenty wsparcia zostały podzielone na trzy grupy:

  1. Instrumenty wsparcia w podatku od nieruchomości.
  2. Instrumenty wsparcia w opłacie targowej.
  3. Instrumenty wsparcia udzielanego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej.

W ramach wsparcia w podatku od nieruchomości możliwe jest:
1) wprowadzenie, za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 r., zwolnienia z podatku od nieruchomości: gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,
2) przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości, płatnych w wybranych miesiącach pierwszego półrocza, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2021 r.

Wsparcie stanowi pomoc publiczną, mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce, o której mowa w Komunikacie Komisji – Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (Tymczasowe ramy).

Instrumentem wsparcia w opłacie targowej jest zawieszenie poboru opłaty targowej od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Wprowadzono mechanizm rekompensowania gminom utraconych dochodów z opłaty targowej.

W zakresie ustawy Ordynacja podatkowa istnieje możliwość przyznawania indywidualnych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie art. 67b w związku z art. 67a § 1 tej ustawy. Możliwe jest:
1) odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty;
2) odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę;
3) umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej.

W przypadku podmiotów prowadzących działalność gospodarczą istnieje możliwość udzielania ulg w formule pomocy de minimis oraz w ramach innych przeznaczeń pomocy. W formule – innych przeznaczeń pomocy – wsparcie w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu – zgodne z warunkami zawartymi w Tymczasowych ramach stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce (program SA.57172 (2020/N), pomoc udzielana od 13 listopada 2020 r.).

W piśmie wskazano również na wyjaśnienia w zakresie podatku od nieruchomości zamieszczone w “Objaśnieniach podatkowych w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19” z dnia 21 lipca 2020 r. (o których można przeczytać tutaj: https://podatkowyreferat.online/2020/07/24/objasnienie-podatkowe-mf-do-podatku-od-nieruchomosci/).

Pełna treść wyjaśnienia w sprawie ulg w podatkach lokalnych dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami COVID-19 nr PS2.055.1.2021 z 27 lutego 2021 r.: https://podatkowyreferat.online/wyjasnienia-w-sprawie-ulg-w-podatkach-lokalnych-dla-przedsiebiorcow-dotknietych-skutkami-covid-19-nr-ps2-055-1-2021/

Źródło: https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/covid-19-podatki-i-oplaty-lokalne/