Więcej niż jeden zobowiązany a upomnienie.

Jeżeli zobowiązany (podatnik) uchyla się od wykonania ciążących na nich obowiązków (zapłaty podatków) wierzyciel stosuje zasady określone w ustawie o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jedną z pierwszych czynności podejmowanych przez wierzyciela jest przesłanie pisemnego upomnienie do zobowiązanego, w którym to wzywa zobowiązanego do wykonania obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego.

Z zakresu danych zawartych w § 2 rozporządzenia z dnia 4 grudnia 2020 r. w sprawie danych zawartych w upomnieniu (Dz. U. poz. 2194) wynika, że upomnienie kierowane jest do zobowiązanego wskazanego z imienia i nazwiska lub nazwy, adresu jego miejsca zamieszkania lub siedziby, a także numeru PESEL albo NIP albo REGON. Użycie tych danych w liczbie pojedynczej wskazuje na możliwość sporządzenia upomnienia na jednego zobowiązanego.

Jeżeli zatem dana należność pieniężna ciąży na więcej niż jednym zobowiązanym wierzyciel sporządza odrębne upomnienie do każdego z zobowiązanych.

Oznacza to, że jeżeli zobowiązanymi jest kilka podmiotów np. współwłaściciele nieruchomości zobowiązani do ponoszenia podatku od nieruchomości, wówczas do każdego z nich odrębnie jest kierowane upomnienie. Podobnie w przypadku gdy zobowiązanymi są współmałżonkowiedo każdego z nich kierowane jest odrębne upomnienie.

Pojęcie zobowiązanego jest jednym z elementów wpisu: https://podatkowyreferat.online/2021/03/03/maly-slownik-niejasnych-pojec/

Więcej o sporządzaniu upomnień w trakcie warsztatów online – 19 stycznia 2023 r. (czwartek) “Likwidacja zaległości i nadpłat podatkowych”, szczegóły i zamawianie: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Likwidacja-zaleglosci-i-nadplat-podatkowych-19-stycznia-2023r.-warsztaty-online/233