Objaśnienie podatkowe MF do podatku od nieruchomości.

Objaśnienia podatkowe to ogólne wyjaśnienia przepisów prawa podatkowego wydawane z urzędu przez Ministra Finansów, mające na celu zapewnienie jednolitego stosowania przepisów prawa podatkowego przez organy podatkowe. W odróżnieniu od interpretacji ogólnych nie dotyczą one wyłącznie wykładni przepisów, lecz obejmują również praktyczne ich zastosowanie – wraz z podaniem przykładowych sytuacji.

Minister Finansów w dniu 21 lipca 2020 r. wydał objaśnienia podatkowe w sprawie nowych preferencji stosowanych w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19. Część z tych objaśnień dotyczy podatku od nieruchomości. Zostały umieszczone w rozdziale IV “Preferencje w podatku od nieruchomości stosowane w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu Covid-19”. Objaśnienia odnoszą się do korzystania przez podatników z preferencji
w podatku od nieruchomości, polegających na zwolnieniu z tego podatku oraz przedłużeniu
terminów płatności rat
tego podatku, wprowadzanych uchwałą rady gminy dla podatników,
którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19.

Objaśnienia podatkowe zostały podzielona na dwie części:

  1. Warunki stosowania przez gminy preferencji w podatku od nieruchomości polegających na zwolnieniu z tego podatku a także na przedłużeniu terminów płatności rat podatku.
  2. Zasady korzystania przez podatników z preferencji w podatku od nieruchomości polegających na zwolnieniu z tego podatku a także na przedłużeniu terminu płatności rat podatku.

Zgodnie z objaśnieniami podatkowymi z 21 lipca 2020 r.:

Gmina nie ma obowiązku podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości ani w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku.

Gmina może podjąć uchwałę tylko w sprawie wprowadzenia zwolnienia lub tylko w sprawie przedłużenia terminu płatności. W jednej uchwale mogą być również wprowadzone oba rodzaje wsparcia.

Gmina decyduje o zakresie określenia grup przedsiębiorców, którzy mogą skorzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości i przedłużenia terminów płatności rat podatku. Jedynym, wskazanym w ustawie kryterium jest, aby byli to przedsiębiorcy, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Dodatkowe precyzowanie pojęcia pogorszenia płynności finansowej nie jest konieczne w tych przypadkach, gdy z oczywistych względów należy przyjąć, że nastąpiło pogorszenie sytuacji podatnika w związku z rozprzestrzenianiem się COVID-19, np. gdy podatnicy zostali zobowiązani do zamknięcia swojego zakładu. W razie, gdy możliwość skorzystania z preferencji podatkowych zostanie skierowana również
do innych grup przedsiębiorców, w przypadku których spełnienie tego warunku nie będzie już
tak oczywiste, doprecyzowanie
tego pojęcia jest jak najbardziej zasadne.

Pogorszenie płynności finansowej z powodu COVID-19, jest warunkiem samym w sobie skorzystania z preferencji i podatnik musi ten warunek spełnić.

Gmina może w uchwale określić sposób udokumentowania pogorszenia płynności finansowej, np. poprzez złożenie stosownego oświadczenia w tej sprawie, które w tym wypadku będzie pełniło wyłącznie rolę informacyjną. Stanowczo jednak trzeba podkreślić, że od złożenia takiego oświadczenia nie może być
uzależnione skorzystanie ze zwolnienia lub z przedłużenia terminu płatności rat podatku, gdyż
warunku takiego nie przewidziano w ustawie COVID-19.

Ze zwolnienia korzystać mogą tylko podmioty wskazane w tym przepisie, będące podatnikami podatku od
nieruchomości
. Zwolnienie nie może zostać zatem wprowadzone dla podmiotów wydzierżawiających swoje nieruchomości innym podmiotom na prowadzenie działalności gospodarczej. W takim przypadku nie są oni bowiem podmiotami określonymi w ustawie, tj. przedsiębiorcami, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19 (nie dotyczy przedsiębiorców, których przedmiotem wykonywanej działalności jest wynajmowanie/wydzierżawianie nieruchomości, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z COVID-19, uprawnionych do skorzystania z preferencji).

Gmina może wprowadzić zwolnienie dla wszystkich gruntów, budynków i budowli określonych grup przedsiębiorców, albo dla przedmiotów opodatkowania związanych wyłącznie z prowadzeniem określonej działalności. W takim przypadku podatnik, który będzie prowadził więcej niż jeden rodzaj działalności gospodarczej, nie będzie płacił podatku tylko od tej nieruchomości, której będzie dotyczyła uchwała.

Pomoc przedsiębiorcom w postaci zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości na podstawie uchwały rady gminy, zgodnie z ustawą COVID-19, nie jest stosowana na wniosek.

Należy odróżnić pomoc udzielaną na podstawie uchwał rad gmin, na podstawie wprowadzonych przepisów kompetencyjnych w ustawie COVID-19, od indywidualnych, uznaniowych ulg w spłacie zobowiązań podatkowych na podstawie Ordynacji podatkowej, do zastosowania których niezbędne jest złożenie przez podatnika wniosku.

Jeśli gmina, w ramach swojego uznania, zdecyduje się na wprowadzenie zwolnień z podatku po tej dacie, będzie mogła nadać uchwale moc wsteczną.

Data 1 kwietnia 2020 r. jest początkowym terminem, od którego może być stosowane zwolnienie z podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców, z uwagi na datę wejścia w życie przepisów kompetencyjnych i fakt, że podatek ten jest rozliczany w okresach miesięcznych.

Podatnik spełniający warunki określone w uchwale i korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości, ma obowiązek złożyć nową informację na podatek od nieruchomości (osoba fizyczna) lub skorygować deklarację na ten podatek (osoba prawna), zarówno od miesiąca, od którego korzysta ze zwolnienia, jak i od miesiąca, od którego będzie opłacał podatek.

Podatnik korzystający ze zwolnienia z podatku od nieruchomości oraz przedłużenia terminów płatności rat tego podatku zobowiązany jest do postępowania zgodnie z regułami dotyczącymi pomocy publicznej, wynikającymi z ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w tym w zakresie konieczności przedkładania informacji przez podmiot ubiegający się o pomoc. Nie ma przeszkód, aby obowiązek informacyjny zawęzić. W związku z tym na stronie internetowej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów udostępniono przykładowy wzór uproszczonego Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc, który może być wykorzystany w przepisach projektowanych uchwał np. w formie
załącznika.

Pełna treść objaśnień podatkowych (str. 108 – 120): https://www.gov.pl/web/finanse/objasnienia-podatkowe-z-21-lipca-2020-r-ws-nowych-preferencji-stosowanych-w-zwiazku-z-ponoszeniem-negatywnych-konsekwencji-ekonomicznych-z-powodu-covid-19