Kolejny tytuł wykonawczy – co to jest?

“Pierwotny” tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy, zmieniony tytuł wykonawczy i …. od 30 lipca br. nowość – kolejny tytuł wykonawczy. Obdarza nas tą nowością art. 26ca ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Kiedy wierzyciel wystawi kolejny tytuł wykonawczy?

Jedną z takich sytuacji będzie potrzeba zabezpieczenia na nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka, w przypadku gdy odpowiedzialność zobowiązanego za należność pieniężną i odsetki z tytułu niezapłacenia jej w terminie obejmuje majątek osobisty zobowiązanego i majątek wspólny.

“Pierwotny” tytuł wykonawczy wystawiony na zobowiązanego będzie podstawą do prowadzenia egzekucji również z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka. Na potrzeby zabezpieczenia na nieruchomości (lub egzekucji z nieruchomości) będącej majątkiem wspólnym zobowiązanego i jego małżonka wierzyciel będzie wystawiać kolejny tytuł wykonawczy na oboje małżonków. Dzięki takiemu rozwiązaniu odpowiedzialność małżonka zobowiązanego, odpowiadającego za należność pieniężną majątkiem wspólnym, zostanie w razie potrzeby uwidoczniona w tytule wykonawczym. Dane małżonka zobowiązanego zostaną wskazane w części AA. W opisanym przypadku kolejny tytuł wykonawczy zastąpi dotychczasowy dalszy tytuł wykonawczy.