Skuteczne zajęcie rachunku bankowego.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych reguluje art. 70 ustawy Ordynacja podatkowa. Zgodnie z art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa bieg terminu przedawnienia zostaje przerwany wskutek zastosowania środka egzekucyjnego, o którym podatnik został zawiadomiony. Wśród środków egzekucyjnych, które wymienia art. 1a pkt 12 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji jest m.in. egzekucja z rachunków bankowych.

Zastosowanie zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego.

Podstawę zastosowania środków egzekucyjnych stanowi m. in. zawiadomienie o zajęciu prawa majątkowego zobowiązanego u dłużnika zajętej wierzytelności, o czym stanowi art. 67 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zgodnie z art. 80 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonywane przez przesłanie do banku zawiadomienia o zajęciu wierzytelności pieniężnej zobowiązanego z rachunku bankowego. Jednocześnie organ egzekucyjny wzywa bank, aby bez zgody organu nie dokonywał wypłat z rachunku bankowego zobowiązanego, lecz bezzwłocznie przekazał zajętą kwotę organowi albo zawiadomił organ w terminie 7 dni od doręczenia wezwania o przeszkodzie w dokonaniu wpłaty. Z kolei w § 2 art. 80 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wskazuje, że zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest dokonane z chwilą doręczenia bankowi zawiadomienia o zajęciu i obejmuje również środki pieniężne których nie było na rachunku bankowym w chwili zajęcia, a zostały wpłacone na ten rachunek po dokonaniu zajęcia.

Prowadzenie w banku rachunku bankowego zobowiązanego.

Zajęcie może obejmować tylko istniejący w dacie doręczenia zawiadomienia o zajęciu rachunek bankowy zobowiązanego. Brak możliwości przekazania środków pieniężnych z istniejącego konta bankowego (z powody braku tych środków) nie stanowi przeszkody do stwierdzenia, że doszło do zastosowania środka egzekucyjnego, który przerywa bieg terminu przedawnienia.

Również z art. 70 § 4 ustawy Ordynacji podatkowej nie wynika , że dla przerwania biegu terminu przedawnienia konieczne jest wyegzekwowanie dochodzonej kwoty w przypadku gdy został zastosowany prawnie skuteczny środek egzekucyjnego.

Ważne zatem dla stwierdzenia przerwania biegu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego w wyniku zastosowania środka egzekucyjnego jakim jest zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego jest prowadzenie przez bank rachunku bankowego zobowiązanego.

Zawiadomienie do banku, w którym nie jest prowadzony rachunku bankowego zobowiązanego.

Zajęcie nieistniejącego rachunku bankowego nie może być uznane za “zastosowanie środka egzekucyjnego” w rozumieniu art. 70 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, a tym samym za przerywanie biegu terminu przedawnienia.

Zgodnie z art. 81 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji zajęcie wierzytelności jest skuteczne w odniesieniu do rachunków bankowych zobowiązanego prowadzonych przez bank, niezależnie od tego, czy organ egzekucyjny wskazał w zawiadomieniu, numery tych rachunków.

Organ egzekucyjny może skierować zawiadomienie o zajęciu do banku bez uprzedniego sprawdzenia, czy zobowiązany posiada w tym rachunek bankowy, ale w przypadku, gdy bank takiego rachunku nie prowadzi, wówczas zajęcie wierzytelności z rachunku bankowego zobowiązanego nie ma miejsca, a zatem jest to wówczas prawnie nieskuteczny środek egzekucyjny.