Skutki złożenia odwołania od decyzji.

Jeden z podatników podatku od nieruchomości zadał pytanie o treści: „Złożyłem odwołanie od decyzji w sprawie podatku od nieruchomości, czy mnie również obowiązuje termin płatności podatku 15 marca?” Oto odpowiedź dla podatnika:

Samo złożenie odwołania od decyzji ustalającej wysokość podatku od nieruchomości nie wpływa na termin płatności tego podatku. Podatnikowi nie wyznacza się nowego (innego) terminu płatności, termin płatności nie ulega również przesunięciu. Jeżeli zatem decyzja ustalająca wysokość podatku od nieruchomości na rok 2021 została doręczona minimum na 14 dni przed termin płatności pierwszej raty (15 marca 2021 r.) obowiązuje wówczas termin 15 marca 2021 r.

Na podatniku nie ciąży natomiast obowiązek wykonania tej decyzji. Zgodnie bowiem z art. 239a ustawy Ordynacja podatkowa decyzja nieostateczna (a taką decyzją jest decyzja od której zostało złożone odwołanie) nakładająca na stronę obowiązek podlegający wykonaniu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie podlega wykonaniu (z jednym wyjątkiem nie mającym znaczenia w tej sprawie). Oznacza to zatem dla pytającego o sprawę podatnika, że po upływie terminu płatności (15 marca 2021 r.) podatnik nie otrzymana upomnienia i tytułu wykonawczego wystawionych przez wierzyciela aż do czasu rozstrzygnięcia sprawy wysokości podatku od nieruchomości na 2021 r.

Niemniej, ponieważ upływa termin płatności to zgodnie z art. 54 § 4 ustawy Ordynacja podatkowa, od dnia następującego po dniu upływu terminu płatności podatku (od 16 marca 2021 r.) są naliczane odsetki za zwłokę. Ale … odsetki za zwłokę nie będą naliczane za okres od dnia następnego po upływie czternastodniowego terminu do przekazania przez organ pierwszej instancji akt sprawy organowi odwoławczemu, do dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy oraz za okres od dnia następnego po upływie dwumiesięcznego terminu do załatwienia sprawy – doręczenia decyzji stronie, która wniosła odwołanie, do dnia doręczenia decyzji organu odwoławczego, o czym stanowi art 54 § 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

Jeżeli organ odwoławczy wyda decyzję utrzymującą w mocy decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na 2021 rok, podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od nieruchomości w wysokości wskazanej w decyzji wraz z odsetkami za zwłokę liczonymi od terminu płatności podatku – 15 marca 2021 r.

Jeżeli SKO uchyli decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na 2021 rok i przekaże sprawę do rozpatrzenia organowi pierwszej instancji, wówczas data doręczenia nowo wydanej decyzji wyznaczy dla podatnika nowy termin płatności podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Jeżeli SKO uchyli decyzję ustalającą wysokość podatku od nieruchomości na 2021 rok i umorzy postępowanie w sprawie podatku wówczas termin podatku płatności 15 marca 2021 r. nie obowiązuje podatnika.