Zwrot podatku akcyzowego – dodatkowy wniosek o dotację.

Od dzisiaj, 17 marca obowiązują zmiany przepisów prawa dotycząca przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę i zostały opublikowane w Dz. U. poz. 474.

Jedna ze zmian dotyczy wniosku o przekazanie gminie dotacji. W § 4 rozporządzenia w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę dodano ust. 1a w brzmieniu:

W przypadku gdy z przyczyn niezależnych od producenta rolnego wójt, burmistrz (prezydent miasta) nie złożył do właściwego miejscowo wojewody wniosku o przekazanie gminie dotacji w terminie, o którym mowa w § 2 ust. 3, wójt, burmistrz (prezydent miasta) składa do właściwego miejscowo wojewody dodatkowy wniosek o przekazanie gminie dotacji, w terminie 5 dni od dnia stwierdzenia wystąpienia tych przyczyn.”

W uzasadnieniu do rozporządzenia wskazano przykładowe przesłanki uprawniające do złożenia dodatkowego wniosku, m.in. w przypadku nieuwzględnienia producenta rolnego we wniosku składanym przez wójta, burmistrza (prezydenta miasta), powstania pomyłki podczas wprowadzania danych producenta rolnego do tego wniosku czy niewydania decyzji w terminie 30 dni od dnia złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku akcyzowego np. z uwagi na podpięcie się tego wniosku do innych dokumentów.

Co istotne, złożenie dodatkowego wniosku o przyznanie gminie dotacji możliwe jest jedynie w przypadku złożenia przez producenta rolnego wniosku o zwrot podatku akcyzowego w terminie określonym w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Treść rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 marca 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę: https://podatkowyreferat.online/d2021000047401/