Dochód rozporządzalny za 2020 r.

W dniu dzisiejszym, 29 marca 2021 r. został ogłoszony przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę za rok 2020 stanowiący podstawę do ustalenia maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę służy również do ustalania maksymalnej ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r. przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2020 r. wyniósł 1919 zł (https://stat.gov.pl/sygnalne/komunikaty-i-obwieszczenia/lista-komunikatow-i-obwieszczen/obwieszczenie-w-sprawie-przecietnego-miesiecznego-dochodu-rozporzadzalnego-na-1-osobe-ogolem-w-2020-roku,294,7.html)

Zgodnie z art. 6k ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc:

1) w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca,

2) w przypadku metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody,

3) w przypadku metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 0,08% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego,

4) w przypadku metody od gospodarstwa domowego – 5,6% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za gospodarstwo domowe.

5) w przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności.

Maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą zatem:

  • w przypadku metody od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość – 38,38 za mieszkańca (poprzednio 36,38 zł, wzrost o 2,00 zł),
  • w przypadku metody od ilości zużytej wody z danej nieruchomości – 13,43 zł za m3 zużytej wody (poprzednio 12,73 zł, wzrost o 0,70 zł),
  • w przypadku metody od powierzchni lokalu mieszkalnego – 1,53 zł za m2 powierzchni lokalu mieszkalnego (poprzednio 1,45 zł, wzrost 0,08 zł),
  • w przypadku metody od gospodarstwa domowego – 107,46 za gospodarstwo domowe (poprzednio 101,86 zł, wzrost o 5,60 zł),
  • w przypadku metody za pojemnik lub worek – 61,40 o pojemności za pojemności 1100 litrów (poprzednio 58,20 zł, wzrost o 3,20 zł) i 19,19 zł za worek o pojemności 120 litrów (poprzednio 18,19 zł, wzrost o 1,00 zł).
  • w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie może być wyższa niż 191,90 zł – za rok (poprzednio 181,90 zł, wzrost o 10 zł).

Edit: Publikacja obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2020 r. w Monitorze Polskim poz. 314: https://podatkowyreferat.online/m2021000031401/