Umorzenie kosztów upomnienia.

Umorzenie kup na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Unormowanie zawarte w art. 15 § 2 zd. 3 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji stanowiące, że koszty upomnienia podlegają ściągnięciu w trybie określonym dla kosztów egzekucyjnych nie oznacza automatycznie, że mają być one również umarzane według zasad przewidzianych dla kosztów egzekucyjnych. Ściągnięcie nie jest równoznaczne z przyjęciem zasad umorzenia (postanowienie NSA z 4.08.2015 r. sygn. akt II FW 2/15).

Organ egzekucyjny może umorzyć jedynie te koszty, które przypadają na jego rzecz. Nie może on bowiem ingerować w przychody i wierzytelności podmiotów, na których rzecz prowadzi egzekucję.

Sama ustawa o finansach publicznych nie stanowi wprost o umarzaniu kosztów upomnienia, to jednak przyjąć należy, że umorzenie takie jest dopuszczalne w ramach udzielania ulg w zakresie “niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publiczno-prawnym” na podstawie art. 64 tej ustawy (podobnie zob. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku w wyroku z dnia 5 listopada 2014 r., sygn. akt i SA/Bk 257/14 ). W świetle art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych organem pierwszej instancji właściwym do wydawania decyzji w odniesieniu do wspomnianych należności jest m. in. wójt (postanowienie NSA z 4.08.2015 r. sygn. akt II FW 2/15).

Koszty upomnienia stanowią niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym w rozumieniu art. 60 ustawy o finansach publicznych. Do niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym zalicza się w szczególności dochody pobierane przez samorządowe jednostki budżetowe na podstawie odrębnych ustaw.

Umorzenie z urzędu – przesłanki.

Stosownie do art. 64 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym właściwy organ może z urzędu umarzać w całości – w przypadku gdy zachodzi jedna z okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1–4 ustawy o finansach publicznych, tj.:

  • osoba fizyczna – zmarła, nie pozostawiając żadnego majątku albo pozostawiła majątek niepodlegający egzekucji na podstawie odrębnych przepisów, albo pozostawiła przedmioty codziennego użytku domowego, których łączna wartość nie przekracza kwoty 6000 zł;
  • osoba prawna – została wykreślona z właściwego rejestru osób prawnych przy jednoczesnym braku majątku, z którego można by egzekwować należność, a odpowiedzialność z tytułu należności nie przechodzi z mocy prawa na osoby trzecie;
  • zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej od kosztów dochodzenia i egzekucji tej należności lub postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne;
  • jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej uległa likwidacji.

Umorzenie na wniosek – przesłanki.

Stosownie do art. 64 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym właściwy organ może na wniosek zobowiązanego:

  • umarzać w całości – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem zobowiązanego lub interesem publicznym,
  • umarzać w części, odraczać terminy spłaty całości albo części należności lub rozkładać na raty płatność całości albo części należności – w przypadkach uzasadnionych względami społecznymi lub gospodarczymi, w szczególności możliwościami płatniczymi zobowiązanego.

Uznanie administracyjne wójta, burmistrza, prezydenta miasta.

Organem właściwym do wydania decyzji w sprawie umorzenia kosztów upomnienia jest wójt, burmistrz, prezydent miasta, stosownie do art. 61 ust. 1 pkt 4 ustawy o finansach publicznych. Decyzje w sprawie umorzenia kosztów upomnienia mieszczą się w ramach tzw. uznania administracyjnego, na co wskazuje sformułowanie “właściwy organ może”.

W przypadku gdy udzielenie ulgi nastąpiło w sytuacji wystąpienia jednej z okoliczności, o których mowa w art. 56 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy o finansach publicznych decyzję o umorzeniu należności pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia.

To fragment będącego w przygotowaniu nowego e-booka “Upomnienie i tytuł wykonawczy od 21 lutego 2021r.” W dalszej części tego rozdziału zostały zamieszczone m. in. wzory decyzji w sprawie umorzenia kosztów upomnienia z urzędu i umorzenia kosztów upomnienia na wniosek.

Nowy e-book będzie dostępny po opublikowaniu w Dz. U. rozporządzeń wykonawczych do zmian ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji obowiązujących od 20 lutego 2021 r. Projekty tych rozporządzeń są dostępne tutaj: https://podatkowyreferat.online/2020/10/30/projekty-rozporzadzen-do-egzekucji/