Bez opłaty targowej w 2021 r.?

W dniu 19 listopada 2020 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Nowy przepis art. 31zzm ustawy antykryzysowej.

W ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych został dodany nowy przepis – art. 31zzm w brzmieniu:

  1. Od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. nie pobiera się opłaty targowej, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz.1170).
  2. Z tytułu niepobierania opłaty, o którym mowa w ust. 1, jednostkom samorządu terytorialnego przysługuje rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, o ile dochód z opłaty targowej pobranej przez nie w roku 2019 przekroczył 10 000 złotych.
  3. Podstawę do wyliczenia rekompensaty, o której mowa w ust. 2, stanowią dochody z tytułu opłaty targowej wykazane za rok 2019 w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązek sporządzania wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych, z uwzględnieniem korekt sprawozdań złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca 2020 r.
  4. Środki z tytułu rekompensaty, o której mowa w ust. 2, są przekazywane do dnia 31 marca 2021 r.
  5. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, o którym mowa w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, są przekazywane na rachunki bankowe właściwych jednostek samorządu terytorialnego i stanowią dochód budżetów tych jednostek.
  6. Do dochodów, o których mowa w ust. 5, nie stosuje się przepisów art. 65 ust. 11–13 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Niepobieranie opłaty targowej w 2021 r.

Opłata targowa nie będzie pobierana od 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. Według uzasadnienia do projektu ustawy w 2019 r. opłata targowa była pobierana w 1649 gminach na ogółem 2477 gmin. Opłata targowa nie jest opłatą obowiązkową. Rada gminy może, ale nie musi wprowadzać opłaty targowej na terenie gminy.

Rekompensata z tytułu niepobierania opłaty targowej.

Z tytułu niepobierania opłaty targowej gminie będzie przysługiwała rekompensata ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rekompensata nie będzie przysługiwała każdej gminie. Wyznacznikiem będzie dochód z opłaty targowej w roku 2019. Rekompensata będzie przysługiwała gminie, w której dochód z opłaty targowej w roku 2019 przekroczył 10 000 złotych. Środki z tytułu rekompensaty będą przekazane do dnia 31 marca 2021 r. i będą stanowiły dochód budżetu gminy.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wskazano, że w 2019 r. opłatę targową faktycznie pobrało 1649 gmin. Z tego dla 877 gmin wpływy z tytułu opłaty targowej wyniosły powyżej 10 tys. zł, natomiast w przypadku 772 gmin wpływy nie przekroczyły tej kwoty. Łączne wpływy wszystkich gmin z opłaty targowej w 2019 r. wyniosły 139 337 182,31 zł. Natomiast 772 gminy poniżej progu 10 tys. zł rocznie, miało wpływy łącznie na poziomie 2 293 352,76 zł.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu RP.