Kolejny projekt ustawy o pomocy w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r.

W kolejnym projekcie (datowanym 02.07.2024 r.) ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. w porównaniu do projektu ustawy z 11.06.2024 r. zmianie uległy terminy związane z pomocą w zapłacie części podatku rolnego w 2024 r.

Zgodnie z projektowanym art. 3 ww. ustawy producent rolny składa wniosek o pomoc w terminie 5 dni od dnia wejścia w życie ustawy, natomiast organ podatkowy właściwy w sprawach podatku rolnego wydaje decyzję w sprawie przyznania pomocy w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku o pomoc.

Zgodnie z projektowanym art. 5 ww. ustawy wójt, burmistrz lub prezydent miasta przedstawia wojewodzie informację o łącznej kwocie pomocy przysługującej producentom rolnym oraz o wysokości kosztów ustalania i wypłacania pomocy ponoszonej przez gminę, w terminie do dnia 15 września 2024 r. Przekazane gminie przez wojewodę środki w części dotyczącej przysługującej kwoty pomocy, o którą obniżono producentowi rolnemu kwotę IV raty podatku rolnego za 2024 r., stanowią dochód podatkowy gminy w rozumieniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o czym stanowi art. 6 projektu ustawy.