Nowy projekt ustawy o pomocy w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r.

Na stronie RCL został opublikowany nowy projekt ustawy o pomocy dla producentów rolnych w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r.

Zgodnie z projektem pomoc w zapłacie części podatku rolnego przysługuje w kwocie stanowiącej iloczyn liczby hektarów przeliczeniowych stanowiących podstawę opodatkowania podatkiem rolnym za 2024 r. oraz różnicy między równowartością pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według ceny skupu żyta przyjętej przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2024 r.równowartością pieniężną 2,5 q żyta obliczoną według ceny skupu żyta przyjętej przez organ podatkowy jako podstawa obliczenia podatku rolnego za 2023 r.

Pomoc ma zostać udzielana  w dwóch formach: obniżenia producentowi rolnemu kwoty IV raty podatku rolnego za 2024 r. albo w przypadku gdy kwota podatku rolnego za 2024 r. została zapłacona przez producenta rolnego w całości przed dniem złożenia wniosku w formie wypłaty kwoty tej pomocy na rachunek bankowy producenta rolnego.

Zgodnie z projektem:

  • termin składania wniosków przez producentów rolnych o pomoc w zapłacie części podatku rolnego za 2024 r. – do dnia 31 lipca 2024 r.
  • termin wydania decyzji w sprawie przyznania pomocy – do dnia 31 sierpnia 2024 r.