Projekt zmian w podatku od nieruchomości – garaż wielostanowiskowy.

Na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (projekt z 14.06.2024 r.).

Zgodnie z ww. projektem w art. 1a ustawy o podatkach i opłatach dodaje się ust. 2c w brzmieniu: “Za część mieszkalną budynku uznaje się również garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym i stosuje się do niego stawkę, o której mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a.”

Oznacza to, że garaże wielostanowiskowe znajdujące się w budynkach mieszkalnych zostaną uznane za część mieszkalną takiego budynku i do opodatkowania takiego garażu będzie stosować się stawkę określoną w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, czyli stawkę od budynków mieszkalnych lub ich części.

Zmiana ma obowiązywać od 1 stycznia 2025 r.

Zgodnie z art. 5 projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej, do dnia 31 stycznia 2025 r. osoby fizyczne będące w dniu poprzedzającym dzień wejścia w życie niniejszej ustawy współwłaścicielami lokalu użytkowego − garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym, z wyłączeniem osób fizycznych będących współwłaścicielami (współposiadaczami) z osobami prawnymi, są obowiązane złożyć właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych.