Zwrot nadpłaty na rachunek bankowy podatnika.

Pytanie: Czy podatnik nie prowadzący działalności gospodarczej może wskazać we wniosku o zwrot nadpłaty rachunek bankowy osoby trzeciej, czy musi to być rachunek bankowy należący do tego podatnika?

Odpowiedź:  Stosownie do art. 77 § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa, w przypadku gdy podatnik mający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie jest obowiązany do posiadania rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, zwrot nadpłaty następuje na wskazany rachunek bankowy lub rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej podatnika albo przekazem pocztowym, chyba że podatnik, płatnik lub inkasent zażądają zwrotu nadpłaty w kasie.

Oznacza to zatem, że podatnikowi nie prowadzącemu działalności gospodarczej (nie zobowiązanemu do posiadania rachunku bankowego) nadpłata może być zwrócona na rachunek bankowy podatnika. Nie ma możliwości zwrotu na rachunek bankowy osoby trzeciej.