Wzór eZW – zawiadomienie wierzyciela do organu egzekucyjnego.

Na Portalu dla wierzycieli i organów egzekucyjnych został opublikowany wzór eZW – zawiadomienia wierzyciela do organu egzekucyjnego (wersja 30.03.2022). Formularz elektroniczny eZW będzie sporządzany i przekazywany przez aplikację eTW.

Wierzyciel jest zobowiązany do niezwłocznego zawiadomienia organu egzekucyjnego o zdarzeniach wymienionych w art. 32aa ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Dane niezbędne w zawiadomieniu wierzyciela zawiera również § 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie współpracy wierzyciela, organu egzekucyjnego i dłużnika zajętej wierzytelności w postępowaniu egzekucyjnym należności pieniężnych (Dz. U. poz. 320).

Rodzaj informacji zawartej w zawiadomieniu eZW został podzielony na 3 części: zawiadomienie dotyczące wierzyciela, zawiadomienie dotyczące zobowiązanego oraz zawiadomienie dotyczące tytułu/zarządzenia zabezpieczenia.

Blok A – dotyczy danych wierzyciela oraz zmian w danych wierzyciela,

Blok B – dotyczy danych zobowiązanego oraz zmian w danych zobowiązanego,

Blok C – Informacja o tytule wykonawczym/zarządzeniu zabezpieczenia,

Blok D – Informacja o zmianach w wysokości należności pieniężnej/kosztów upomnienia jako wynik:

  • Wyegzekwowania należności pieniężnej przez inny organ egzekucyjny,
  • Korekty deklaracji/zeznania powodującej zmniejszenie wysokości należności pieniężnej,
  • Przedawnienia należności pieniężnej,
  • Zapłaty wierzycielowi należności pieniężnej,
  • Innego zdarzenia skutkujące zmniejszeniem wysokości należności,

Blok E – Informacja o wniosku o zawieszenie postępowania egzekucyjnego,

Blok F – Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania egzekucyjnego,

Blok G – Informacja dotycząca wniosku o umorzenie postępowania egzekucyjnego,

Blok H – Informacja o przerwach w naliczaniu odsetek po wystawieniu tytułu wykonawczego,

Blok I – Informacja dotycząca podmiotów biorących udział w postępowaniu egzekucyjnym/zabezpieczającym,

Blok J – Pozostałe informacje o zobowiązanym/zobowiązanych,

Blok K – Zawiadomienie innego organu przez wierzyciela,

Blok L – Data sporządzenia i podpis wierzyciela,

Blok Ł – Załączniki