Publikacja dochodu rozporządzalnego w 2021r.

W dzisiejszym Monitorze Polskim poz. 377 zostało opublikowane obwieszczenie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r.


Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2021 r. wyniósł 2061,93 zł.

Maksymalne stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny ustalone na podstawie przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę w rok 2021 są zawarte w wpisie z dnia wczorajszego: Maksymalne stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.