Obowiązek zmiany stawek opłaty do 31 grudnia 2020 r. – przypomnienie.

Dzień 31 grudnia 2020 r. to ostatni dzień obowiązywania dwóch kategorii stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalonych według zasad obowiązujących przed 6 września 2019 r., zapisanych w przepisach ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Data 31 grudnia 2020 r.

Data 31 grudnia 2020 r. wynika z art. 40 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Zgodnie z tym przepisem w art. 10 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695) wyrazy „nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy” zastępuje się wyrazami „nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.”

Zmiana stawki opłaty dla rodzinnego ogrodu działkowego.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695, 875):

Jeżeli w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (6 września 2019 r. – przyp. aut.) do rodzinnego ogrodu działkowego w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176) położonego na obszarze danej gminy stosuje się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustaloną w inny sposób niż określony w art. 6j ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym, stawka ta obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały ustalającej stawkę opłaty w sposób określony w art. 6j ust. 3 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oznacza to, że stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalona do rodzinnego ogrodu działkowego w inny sposób niż jako iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za ten pojemnik/worek, czyli np. jako ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Zmiana stawki opłaty za pojemnik lub worek.

Zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568 i 695, 875):

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pojemnik lub worek, określona w uchwale wydanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy (6 września 2019 r. – przyp. aut.), wyższa niż stawka odpowiednio za pojemnik lub worek określona w art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 obowiązuje do dnia wejścia w życie uchwały wydanej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

Oznacza to, że stawka opłaty za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny za miesiąc za pojemnik lub worek, wyższa niż 58,20 zł za za pojemnik o pojemności 1100 litrów18,19 zł za worek o pojemności 120 litrów (za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustalone w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności) obowiązuje nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

W przypadku metody dla nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy maksymalne stawki za odpady komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc – 3,2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120 litrów; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności. Przeciętny miesięczny dochód rozporządzalny na 1 osobę ogółem w 2019 r. wynosi 1819 zł.