Ulga za kompostowanie przy braku segregacji odpadów komunalnych.

Zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne przysparza nadal wiele wątpliwości, zarówno w sferze samej konstrukcji przepisów miejscowych wprowadzających zwolnienie, jak i w aspekcie faktycznej realizacji zwolnienia z opłaty.

Na zdjęciu: 5 minut spacerem od Bramy Floriańskiej znajduje się Bazylika św. Floriana. Widzimy tu św. Floriana w w obrazie umieszczonym w centrum złoconego ołtarza oraz w formie posągu na froncie kościoła.
Wikariuszem w tym kościele w latach 1949- 1951 był Karol Wojtyła, późniejszy papież i święty.

Uchwała w sprawie zwolnienia

Jednym z przykładów jest uchwała, w której Rada Gminy wprowadziła zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne w przydomowym kompostowniku, dodatkowo wskazując, że „Zwolnienie nie ma zastosowania, jeśli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny”.

Kolegium RIO w Lublinie (Uchwała Nr 176/2020 z dnia 14 kwietnia 2020 r.) wskazało, że wykluczenie ze zwolnienia właścicieli nieruchomości, którzy nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny wykracza poza delegację ustawową wynikającą z art. 6k ust. 4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Literalna wykładnia tego przepisu prowadzi do wniosku, że rada gminy nie posiada kompetencji do wprowadzania dodatkowych warunków koniecznych do korzystania ze zwolnienia bądź też wskazywania okoliczności skutkujących jego utratą. Regulacje dotyczące utraty prawa do zwolnienia wynikają z art. 6k ust. 4b ustawy, są one wyczerpująco określone i nie ma wśród nich tego, który wymieniony został w uchwale (niesegregowanie odpadów). Niedopełnienie przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów skutkuje koniecznością uiszczenia opłaty liczonej według stawki podwyższonej (sankcyjnej).

Decyzja ze stawką opłaty podwyższonej

Nasuwa się w związku z tym pytanie: jak postąpić, jeżeli właściciel nieruchomości zamieszkałej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z informacją o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów, a następnie nie wypełnia obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych?

Zgodnie z art. 6ka ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt jest zobowiązany do określenia, w drodze decyzji, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej. Czy wówczas określona w decyzji opłata ma zostać pomniejszona o wysokość zwolnienia z tytułu posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów?

Utrata prawa do zwolnienia

Możliwość zniesienia zwolnienia zadeklarowanego przez właściciela nieruchomości została przewidziana i uregulowana wyłącznie w art. 6k ust. 4b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta stwierdza w drodze decyzji utratę prawa do zwolnienia w razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości:
1) nie posiada kompostownika przydomowego lub
2) nie kompostuje bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, lub
3) uniemożliwia wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, lub upoważnionej przez niego osobie dokonanie oględzin nieruchomości, w celu weryfikacji zgodności informacji z deklaracji ze stanem faktycznym.

Wniosek

Wygląda zatem na to, że wydając decyzję o wysokości opłaty ze stawką opłaty podwyższonej należy ująć w niej wysokość zwolnienia  z części opłaty z tytułu kompostowania bioodpadów, jeżeli nie zostanie wydana decyzja o utracie prawa do zwolnienia.