4 września 2020 r. – data uznania za doręczone.

Tak, to dzisiejszy dzień – 4 września 2020 r. jest datą uznania pism, które dotychczas były uznawane za niedoręczone za doręczone. Wynika to z art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1423).

Sukiennice, a w tle wieże Kościoła Mariackiego w słoneczne krakowskie przedpołudnie.

Stosownie bowiem do art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, niedoręczone przed 20 sierpnia 2020 r. (tj. dniem wejścia w życie ustawy), uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy, czyli 4 września 2020 r.

Na podstawie art. 98 ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, nie można uznać za doręczone w czasie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz przed upływem 14 dni od dnia zniesienia tych stanów. Przepis ten dotyczył organów administracji publicznej w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 19 sierpnia 2020 r.

Oznaczało to zatem, że nieodebrane pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, których termin odbioru określony w zawiadomieniu o pozostawieniu pisma wraz z informacją o możliwości jego odbioru przypadał od 18 kwietnia 2020 r. (data wejścia w życie ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2) do 19 sierpnia 2020 r. nie zostały uznana za doręczone w trybie art. 150 ustawy Ordynacja podatkowa i art. 44 Kodeksu postępowania administracyjnego.

Poprzez art. 11 ust. 1 ustawy z 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw, pisma podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru przez operatora pocztowego, uznaje się za doręczone 4 września 2020 r.

Przepisu nie stosuje się, jeżeli przed dniem 20 sierpnia 2020 r. operator pocztowy dokonał zwrotu przesyłki, a organ administracji publicznej ponownie wysłał pismo podlegające doręczeniu za potwierdzeniem odbioru i przesyłka została odebrana.

Jakie są konsekwencje prawne uznania pisma za doręczone w dacie 4 września 2020 r?

Data 4 września 2020 r. – uznania pism za doręczone skutkuje rozpoczęciem biegu terminów procesowych np. :

  • terminu wskazanego w wezwaniu do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności,
  • terminu do złożenie zażalenia od postanowienia w terminie 7 dni,
  • terminu do złożenie odwołania od decyzji w terminie 14 dni.
  • terminu wskazanego w wezwaniu do złożenia wyjaśnień, zeznań, przedłożenia dokumentów lub dokonania określonej czynności.

Data 4 września 2020 r. – uznania upomnienia za doręczone skutkuje rozpoczęciem 7 dniowego biegu terminu umożliwiającego wystawienia tytułu wykonawczego w przypadku brak wpłaty należności pieniężnej wskazanej w upomnieniu. Uznanie upomnienia za doręczone oznacza obowiązek zapłaty kosztów upomnienia.

Tu również znajdziesz informacje na ten temat: https://podatkowyreferat.online/2020/08/21/koniec-uznawania-pism-za-niedoreczone/