Mandat od straży gminnej za niezłożenie deklaracji.

Ponad 2 miesiące temu (tu: https://podatkowyreferat.online/2020/06/25/mandat-od-strazy-miejskiej-za-brak-deklaracji/) pojawiło się pytanie o mandat od straży gminnej za brak deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wówczas był to projekt, a od 4 września 202o r. to już stan faktyczny. Stało się tak za sprawą rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1420).

Mały Rynek w Krakowie (mniej znany, położony tuż obok Rynku Głównego, na tyłach kościoła Mariackiego)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  poz. 1579) dodała w art. 10 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nowy ust. 2b oraz 2c, w których zostały wprowadzone sankcje za dwa wykroczenia.

Art. 10 ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził możliwość ukarania karą grzywny za niezłożenie, wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ww. ustawy, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z art. 6m ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. Art. 6m ust. 2 ww. ustawy stanowi, że w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest obowiązanych złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Natomiast art. 10 ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadził możliwość ukarania karą grzywny za nieposiadania kompostownika przydomowego lub nieskładowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, mimo złożenia takiej deklaracji. Zgodnie z art. 6m ust. 1b pkt 7 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może wymagać od właściciela nieruchomości zawarcia w złożonej deklaracji informacji dotyczącej posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne.

Zgodnie z art. 10 ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, postępowanie toczy się według przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 729 z późn. zm.). Zgodnie z art. 95 § 4 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia zakres wykroczeń, za które można nałożyć grzywnę w drodze mandatu karnego, określa w drodze rozporządzenia, właściwy minister, w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości, mając na względzie konieczność zapewnienia szybkiej reakcji na fakt popełnienia wykroczenia, a także potrzebę należytej ochrony dóbr szczególnie narażonych na naruszenia ze strony sprawców wykroczeń.

Strażnik straży gminnych ma prawo do nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w trybie przewidzianym przepisami o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

Katalog wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. Nr 208, poz. 2026 z późn. zm.).

Wykaz wykroczeń został zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1420) poprzez dodanie w § 2 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia nowych wykroczeń, tj. niedopełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nieposiadanie kompostownika przydomowego lub  nieskładowania w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, mimo takiej deklaracji.

Treść rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykroczeń, za które strażnicy straży gminnych są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego (Dz. U. poz. 1420): https://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/1420

W postępowaniu mandatowym można nałożyć grzywnę w wysokości do 500zł, stosownie do art. 96 § 1 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.