Jednolite teksty ustaw – zestawienie 2020 r.

Podając w decyzji administracyjnej podstawę prawną jej wydania organ administracji publicznej jest zobowiązany do wskazania przepisów – przede wszystkim prawa materialnego – na których oparł swoje rozstrzygnięcie. Winien on także podać miejsce publikacji tekstu pierwotnego lub jednolitego tekstu aktu oraz wskazać dane dotyczące ostatniej nowelizacji aktu, gdyż – jak podkreśla się w doktrynie prawa i postępowania administracyjnego – spełnienie tego wymogu umożliwi stronom pełną identyfikację przepisu w kontekście całego obowiązującego aktu prawnego (wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 listopada 2005 r., sygn. VII SA/Wa 431/05).

Teatr im. Juliusza Słowackiego – napis na fasadzie ” Kraków Narodowej Sztuce”, a powyżej Zosia i Tadeusz z mickiewiczowskiej epopei.

Jednolite teksty ustaw z miejscem publikacji w 2020 r.: