Odsetki za zwłokę w tytule wykonawczym.

Rada Polityki Pieniężnej utrzymała stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie (komunikat z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej w dniu 15 września 2020 r.) Stopa lombardowa wynosi obecnie 0,50 procent w skali rocznej i jest wyznacznikiem stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych.

Stawka odsetek za zwłokę jest równa sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o Narodowym Banku Polskim, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8% (stosownie do art. 56 § 1 Ordynacji podatkowej). I aktualnie stawka odsetek to 8 % kwoty zaległości w stosunku rocznym (obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 20)).

Na zdjęciu: Nazwa Bramy Floriańskiej pochodzi od stojącej w pobliżu Bazyliki św. Floriana.
Na Bramie umieszczona jest późnobarokowa płaskorzeźba przedstawiającą św. Floriana.

Odsetki za zwłokę wykazuje się w tytule wykonawczym po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy (art. 27a § 1 i § 2 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji).

Odsetki za zwłokę w tytule wykonawczym pojawiają się w części D tytułu wykonawczego: poz. 7 i poz. 8 oraz w bloku D.1 i blokach następnych tytułu wykonawczego: poz. 2 i poz. 3.

W części D poz. 7 “Rodzaj odsetek” należy zaznaczyć kwadrat 1, tj. odsetki za zwłokę.

W części D poz. 8 “Stawka odsetek” – zgodnie z Objaśnieniami dotyczącymi sporządzania tytułu wykonawczego (TW-1) wpisuje się stawkę odsetek w formacie liczbowym z dwoma miejscami po przecinki i znakiem %, czyli 8,00 %.

W bloku D.1 i następnych blokach odsetki za zwłokę są związane z poz. 2 “Data, od której nalicza się odsetki” oraz poz. 3 “Wysokość odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego“.

Zgodnie z Objaśnieniami dotyczącymi sporządzania tytułu wykonawczego (TW-1) w poz. 3 – wpisuje się wysokość odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego z uwzględnieniem z uwzględnieniem przerw w naliczaniu odsetek, które wystąpiły przed wystawieniem tytułu wykonawczego. Dalsze odsetki będą pobierane od dnia następnego po dniu wystawienia tytułu wykonawczego.

Natomiast, zgodnie z Instrukcją wypełniania elektronicznego formularza TYTUŁU WYKONAWCZEGO TW-1 (3) zamieszczonego na platformie – PUAP, w przypadku wpisania w poz. 3 kwoty większej od zera, w poz. 2 należy wpisać datę, od której należy liczyć dalsze odsetki,np. jeżeli w poz. 3 wpisano kwotę odsetek na dzień wystawienia tytułu wykonawczego np. w wysokości 100 zł,to w poz. 2 należy wstawić datę wystawienia tytułu wykonawczego plus jeden dzień. W przypadku nie wypełnienia poz. 3 (pole jest puste albo wartość w polu jest równa zeru) w poz. 2 należy wpisać początkową datę naliczania odsetek – co do zasady jest to termin płatności plus jeden dzień.