Zmiany zasad wsparcia w związku z Covid-19?

Po porannych zapowiedziach, czas na formę pisemną wskazanych zmian dotyczących zasad wsparcia w związku z Covid-19. Oto szczegóły:

Sejm uchwalił 17 września br. ustawę o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19. Ustawa wprowadza zmiany do ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (czyli tarczy antykryzysowej).

Na zdjęciu: Brama Floriańska miała zostać rozebrana na początku XX wieku, ponieważ nie mieścił się w niej tramwaj elektryczny.
Widoczny na zdjęciu przejazd został pogłębiony.

Zmianie ulegnie przepis art. 15zzzh ustawy antykryzysowej, poprzez nową treść ust. 1 pkt 2 oraz dodanie nowego ust. 3.

Dotychczasowe brzmienie art. 15zzzh ust. 1 pkt 2:

Wsparcie:

udzielone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. –Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19

– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Brzmienie art. 15zzzh ust. 1 pkt 2 po zmianie:

Wsparcie:

udzielone na podstawie art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa w związku z COVID-19 – w przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r., lub zaległości podatkowej powstałej po tym dniu,

– zgodne z warunkami zawartymi w Komunikacie Komisji –Tymczasowe ramy środków pomocy państwa w celu wsparcia gospodarki w kontekście trwającej epidemii COVID-19 (2020/C 91I/01) (Dz. Urz. UE C 91I z 20.03.2020, str. 1) stanowi pomoc publiczną mającą na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Z uzasadnienia projektu ustawy: Zmiana ma na celu doprecyzowanie warunków udzielania ulg na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa. Udzielanie wsparcia, o którym mowa w art. 15zzzh ust. 1 pkt 2, będzie możliwe w formie rat i odroczeń.

Różnica między dotychczasowym a zmienionym stanem prawnym:

Różnica polega na wyłączeniu umorzenia z możliwych form udzielania wsparcia.

Przepis art. 67a § 1 pkt 1 i 2 ustawy Ordynacja podatkowa stanowi bowiem o możliwości: odroczenia terminu płatności podatku lub rozłożenia zapłaty podatku na raty oraz odroczenia lub rozłożenia na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę. W przypadku podatku, którego termin płatności upływa po dniu 31 grudnia 2019 r. możliwe będzie odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty. W przypadku zaległości podatkowej powstałej po dniu 31 grudnia 2019 r. możliwe będzie odroczenie zapłaty lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę.

Nie będzie zatem możliwe w związku z Covid-19 umorzenie w całości lub w części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej jako formy pomocy publicznej mającej na celu zaradzenie poważnym zaburzeniom w gospodarce.

Niemniej, nadal organ podatkowy na wniosek podatnika prowadzącego działalność gospodarczą może udzielać ulg w formie umorzenia zaległości podatkowej oraz odsetek za zwłokę w formule pomocy de minimis (na podstawie art. 67b § 1 pkt 2 ustawy Ordynacja podatkowa).

Dodatkowo do art. 15 zzzh zostanie dodany ust. 3 o treści:

Wsparcie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, może być udzielone podatnikowi prowadzącemu działalność gospodarczą, u którego nastąpił spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Z uzasadnienia projektu ustawy: Ponieważ wsparcie jest związane z pogorszeniem sytuacji finansowej w wyniku wybuchu pandemii, ograniczono możliwość stosowania ulg jedynie do tych zobowiązań, które powstały po 31 grudnia 2019 r., natomiast dodany ust. 3 ma na celu wprowadzenie warunków umożliwiających wskazanie przedsiębiorców, u których nastąpił znaczny spadek obrotów gospodarczych.

Wprowadzony przepis określi zatem warunek, jaki podatnik prowadzący działalność gospodarczą winien spełnić, wnioskując o udzielenie wsparcia w związku z Covid-19 w formie odroczenia lub rozłożenia na raty. Jest to spadek obrotów gospodarczych z powodu COVID-19 o co najmniej 25% w dowolnym miesiącu przypadającym po dniu 31 stycznia 2020 r. w porównaniu do miesiąca poprzedniego lub analogicznego miesiąca roku poprzedniego.

Ustawa trafi teraz pod obrady Senatu.

W zakresie programu pomocowego Polskie środki antykryzysowe – COVID-19 – program dotyczący ulg  w spłacie zobowiązań podatkowych udzielanych na podstawie Ordynacji podatkowej o sygnaturze SA.57172 (2020/PN) Komisja Europejska nadal nie podjęła decyzji. Środek pomocowy został zgłoszony w procedurze prenotyfikacyjnej.

Tekst ustawy z 17 września 2020 r. o zmianie niektórych innych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom Covid-19 przekazany do Senat: art. 16 ust. 8 str. 17 https://podatkowyreferat.online/2020/09/18/zmiany-do-zasad-wsparcia-w-zwiazku-z-covid-19/tekst-ustawy-z-17-09-2020-r-o-zmianie-niektorych-ustaw-w-celu-przeciwdzialania-spoleczno-gospodarczym-skutkom-covid-19-do-senatu-3/

Uzupełnienie: Nowe zasady obowiązują od 9 października 2020 r., ustawa z dnia 7 października 2020 r.
o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 została opublikowana w Dz. U. poz. 1747, omawiany przepis to art. 17 pkt 9 str. 10: https://podatkowyreferat.online/d2020000174701/