Zaświadczenie podatkowe – co powinien zawierać wniosek?

Organ podatkowy wydaje zaświadczenia na żądanie osoby ubiegającej się o zaświadczenie. Tak brzmi przepis art. 306a § 1 ustawy Ordynacja podatkowa. Co to oznacza dla organu podatkowego? Organ podatkowy nie ma możliwości podejmowania działań celem wydania zaświadczenia bez inicjatywy ze strony podatnika. Inicjatywa ta przyjmuje postać wniosku o wydanie zaświadczenia.

Na zdjęciu: Brama Floriańska – jedna z bram wjazdowych w obrębie murów otaczających niegdyś obszar całego Krakowa.
Od Bramy Floriańskiej zaczynała się Droga Królewska na Wawel.

Żądanie wyrażone w formie wniosku o wydanie zaświadczenia to nie jedyny wymóg dla osoby ubiegającej się o zaświadczenie. W przypadku osoby zainteresowanej wydaniem, zaświadczenia wydaje się w dwóch sytuacjach, gdy:

1) przepis prawa wymaga urzędowego potwierdzenia określonych faktów lub stanu prawnego;

2) osoba zainteresowana ubiega się o zaświadczenie ze względu na swój interes prawny w urzędowym potwierdzeniu określonych faktów lub stanu prawnego.

W każdym zatem przypadku wnioskodawca, chcąc uzyskać zaświadczenie, powinien wykazać się odpowiednim prawem uzasadniającym wniosek.

Wniosek można złożyć w trzech formach: osobiście, przez pocztę lub elektronicznie np. z wykorzystaniem ePUAP.

Nie obowiązuje urzędowy wzór wniosku o wydanie zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia składa się do właściwego miejscowo i rzeczowo organu podatkowego (organu właściwego dla poszczególnych zobowiązań podatkowych).

Wniosek o wydanie zaświadczenia powinien zawierać:

  • dane wnioskodawcy (imię i nazwisko oraz adres zamieszkania, nazwę oraz adres siedziby, identyfikator podatkowy),
  • wyrażenie żądania – określenie przedmiotu zaświadczenia, np. o niezaleganiu w podatkach, o wielkości gospodarstwa rolnego, w tym także wskazanie czy zaświadczeni ma zawierać dodatkowe informacje np. w przypadku zaległości – informację o okresach z których pochodzą,
  • podstawę żądania – wskazanie uprawnienia i powodu do złożenia wniosku oraz celu wydania zaświadczenia,
  • liczbę wnioskowanych egzemplarzy zaświadczenia,
  • informacje o sposobie odbioru – w urzędzie, przez operatora pocztowego, elektronicznie,
  • datę i podpis – wnioskodawcy lub osoby upoważnionej do złożenia wniosku,
  • załączniki – rodzaj i ilość, np. dowód uiszczenia opłaty skarbowej, pełnomocnictwo.