Umorzenie z uwagi na interes publiczny bez analizy sytuacji finansowej wnioskodawcy.

Gmina zdecydowała o ujmowaniu w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych obywateli Ukrainy, którym właściciele udzielili pomocy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Organ podatkowy zamierza umorzyć właścicielom nieruchomości zaległą opłatę na podstawie art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa.

O tym, jakie przesłanki i zasady mogą być brane pod uwagę przez ten organ podatkowy w przypadku złożenia wniosku o umorzenie części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa określa Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach w piśmie nr WI.54.22.2022 z dnia 25.04.2022 r.:

Organ podatkowy może w części umorzyć zaległą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicielom nieruchomości zamieszkałych, którzy udzielili pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, w szczególności kobietom z dziećmi. Podstawą do zastosowania zwolnienia może być art. 67a § 1 pkt 3 ustawy Ordynacja podatkowa przy uwzględnieniu
ważnego interesu publicznego, rozumianego jako respektowanie wartości wspólnych dla danej społeczności lokalnej, takich jak: sprawiedliwość oraz bezpieczeństwo. Nie może budzić wątpliwości, iż dobro rodziny, a w szczególności dobro dzieci, leży w interesie publicznym, rozumianej jako wartości ogólnospołeczne, do których odsyła przesłanka interesu publicznego.

W dalszej części pismo RIO w Kielcach podkreśliła, że ważny interes publiczny należy odnosić do indywidualnej sytuacji podatnika, uwzględniając jednak oceny pozaprawne przy rozpatrywaniu wniosku o umorzenie. Ocena, czy przesłanki umorzenia istnieją w konkretnej sprawie, może być dokonana po wszechstronnym i wnikliwym rozważeniu całokształtu materiału dowodowego (art. 191 ustawy Ordynacja podatkowa), a poprzedzać ją powinno wyczerpujące zebranie całego materiału dowodowego (art. 187 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa) oraz dokładne wyjaśnienie okoliczności faktycznych (art. 122 ustawy Ordynacja podatkowa). Ocena ta musi odnosić się do aktualnej sytuacji wnioskodawcy, tj. sytuacji istniejącej w dniu wydania decyzji.

Kolejno w piśmie z 25.04.2022 r. zaakcentowano: Mając jednakże na względzie zasadę prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie do organów podatkowych (art. 121 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa), zasadę szybkości i prostoty postępowania podatkowego (art. 125 § ustawy Ordynacja podatkowa) oraz niezwłoczność załatwiania spraw, które mogą być rozpatrzone na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie (art. 139 § 2 ustawy Ordynacja podatkowa), możliwym jest w przedmiotowej sprawie wydanie decyzji umorzeniowych bez analizy sytuacji finansowej składającego wniosek.