10 informacji niezbędnych do wystawienia tytułu wykonawczego.

Wystawienie tytułu wykonawczego w egzekucji administracyjnej wymaga posiadania określonych informacji, można je ująć w 10 punktach:

1. Czy należność pieniężna nie jest przedawniona?

2. Czy zobowiązany jest osobą fizyczną czy podmiotem niebędącym osobą fizyczną? A może zobowiązanymi są małżonkowie odpowiedzialni solidarnie?

3. Czy zobowiązany jest podmiotem, u którego powstał obowiązek czy następcą prawnym (np. spadkobiercą) a może osobą trzecią?

4. Z jakiego przepisu prawa wynika należność pieniężna, a zatem jaki jest kod podstawy prawnej należności pieniężnej?

5. Co jest podstawą prawną do prowadzenia egzekucji administracyjnej – deklaracja, decyzja czy zawiadomienie? jeżeli decyzja – jaki jest nr i data wydania tej decyzji?

6. Czy zobowiązany pozostaje w związku małżeńskim? Czy zobowiązany odpowiada również z majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka?

7. Czy obowiązek objęty tytułem wykonawczym jest ściśle związany ze zobowiązanym?

8. Czy należność pieniężna jest zabezpieczona hipoteką przymusową lub zastawem skarbowym?

9. Czy zobowiązanemu doręczono upomnienie dotyczące należności pieniężnej ? Jeżeli tak – jaka jest data doręczenia upomnienia? Jeżeli nie – jaka jest podstawa prawna braku obowiązku doręczenia upomnienia?

10. Ile wynoszą koszty upomnienia dotyczące należności pieniężnej objętej tytułem wykonawczym (11,60 zł czy 16,00 zł)?