Przypomnienie o zmianach w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wydała komunikat w sprawie zmiany przepisów regulujących opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadzonych ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648).

W komunikacie zwrócono uwagę na to, że 30 czerwca 2022 r. wygasają wszystkie uchwały dotyczące stawek za pojemniki lub worki podjęte przed wejściem w życie ustawą z 11.08.2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, czyli podjęte przed 23 września 2021 r. Wynika to z art. 5 ust. 2 ww. ustawy, zgodnie z którym uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przed dniem wejścia w życie ustawy zachowuje moc do dnia wejścia w życie nowej uchwały podjętej na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2022 r.

W komunikacie przypomniano również, że zgodnie z art. 6j ust. 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rada gminy uchwala roczną, ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie „od nieruchomości”, lecz od „domku letniskowego na nieruchomości” albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe. Nowe brzmienie art. 6j ust. 3b ustawy obowiązuje od 1.01.2022 r. co oznacza, że wszystkie uchwały dotyczące ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które będą podejmowane lub wchodzą w życie od tej daty muszą uwzględniać nowy stan prawny. Gminy realizujące opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowych wg ryczałtowej stawki miały czas do końca kwietnia br. na dokonanie stosownych zmian w obowiązujących uchwałach (termin wynika z art. 6j ust. 3bc ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

W ostatniej części komunikatu wskazano, że w myśl art. 6j ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy może uchwalić stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego, a w przypadku wyboru tej metody ustalania opłaty, wyraźnie dopuszczono możliwość różnicowanie stawki opłaty w oparciu o kryterium liczby osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego, co do tej pory było kwestionowane przez część orzecznictwa.