Zgłoszenie wierzytelności w przypadku upadłości podatnika.

Po przejściu przez przez Bramę Floriańską, kierując się w prawo, napotykamy rzeźbę rzymskiego boga handlu i kupiectwa – Merkurego. Pełna nazwa rzeźby to „Merkury przez zabójstwem Argusa”, a autorem jest Bertel Thorvaldsen. To niestety kopia, a oryginał (wykonany z białego marmuru) znajduje się w zbiorach Muzeum Czartoryskich w Krakowie.

Poniżej zamieszczam porównanie nowego wzoru zgłoszenia wierzytelności z dotychczas obowiązującym wzorem zgłoszenia wierzytelności.

Nowy wzór wynika z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 października 2020 r. w sprawie wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (Dz. U. poz. 1744). Dotychczas obowiązujący wzór zgłoszenia wierzytelności zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 grudnia 2015 r. w sprawie określenia wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem rejestru (Dz. U. poz. 2240).

Poniżej zostały zaznaczone najistotniejsze różnice:

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się syndykowi, a nie sędziemu-komisarzowi. Zmiana ta została wprowadzona przez ustawę z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1802) i obowiązuje od 24 marca 2020 r. Zgodnie z art. 236 ust. 1 ustawy z 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe, wierzyciel osobisty upadłego, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, jeżeli niezbędne jest ustalenie jego wierzytelności, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości zgłosić syndykowi swoją wierzytelność.

Zmiany dotyczą także treści zgłoszenia wierzytelności. Zgodnie z art. 240 pkt 9 ustawy Prawo upadłościowe w zgłoszeniu wierzytelności należy podać numer rachunku bankowego wierzyciela, jeżeli wierzyciel posiada taki rachunek.

Pełna treść rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 2 października 2020 r. w sprawie wzoru pisemnego zgłoszenia wierzytelności oraz zakresu danych objętych zgłoszeniem wierzytelności za pośrednictwem Centralnego Rejestru Restrukturyzacji i Upadłości (Dz. U. poz. 1744): https://podatkowyreferat.online/d2020000174401/. Przepis wejdzie w życie 23 października 2020 r.