Stawki podatku rolnego w 2021 roku.

W dniu dzisiejszym, tj. 19 października Główny Urząd Statystyczny wydał komunikat w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego ogłaszany jest w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, w terminie do dnia 20 października roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnia cena skupu żyta.

Zgodnie z komunikatem, średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wynosi 58,55 zł za 1 dt: Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021. Jest to wzrost o 0,09 zł w stosunku do średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do podatku rolnego na rok bieżący – 2020 (58,46 zł za 1 dt).

Stawka podatku rolnego w 2021 r.

Stawka podatku rolnego w 2021 r. wyniesie:

  • 146,375 zł od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstw rolnych (równowartość pieniężna 2,5q żyta, czyli 2,5 x 58,55),
  • 292,75 zł od 1 ha gruntów pozostałych (równowartość pieniężna 5q żyta, czyli 5 x 58,55).

Stawka podatku rolnego nie podlega zaokrągleniu.

Zaokrągleniu do pełnych złotych podlega natomiast kwota podatku rolnego, stosownie do art. 63 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa.

Podatek rolny od 1 ha przeliczeniowego gruntów gospodarstwa rolnego (gruntów sklasyfikowanych w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1ha lub 1ha przeliczeniowy) w 2021 r. wynosi 146 zł.

Podatek rolny od 1 ha gruntów pozostałych (użytków rolnych nie spełniających definicji gospodarstwa rolnego z art. 2 ustawy o podatku rolnym) w 2021 r. wynosi 293 zł.

Możliwość obniżenia średniej ceny skupu żyta przez radę gminy.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy o podatku rolnym, rada gminy jest uprawniona do obniżenia ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze gminy. Rada gminy może zatem obniżyć wartość 58,55 zł za 1 dt i wskazać inną niższą wartość. Przyjęta uchwałą rady gminy średnia cena skupu żyta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego zarówno w odniesieniu do gruntów gospodarstw rolnych, jak i gruntów pozostałych.

Ograniczenia.

  • Rada gminy nie może obniżyć ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego wyłącznie do ustalenia podatku rolnego tylko dla jednej kategorii gruntów: wyłącznie dla gruntów gospodarstwa rolnego albo wyłącznie dla pozostałych gruntów.
  • Rada gminy nie może obniżyć średniej ceny skupu żyta, będącej podstawą do obliczenia podatku rolnego, w trakcie roku podatkowego w odniesieniu do wybranych kwartałów.
  • Rada gminy nie może podjąć uchwały wskazując cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 na obszarze gminy w wysokości wynikającej z komunikatu Prezesa GUS. Jeżeli rada gminy nie obniża ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, przyjmowanej jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 wówczas nie podejmuje żadnej uchwały.

Uzupełnienie – publikacja w M.P.

Monitorze Polskim poz. 982 został opublikowany komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021: https://podatkowyreferat.online/m2020000098201/