Upadłość – jaka stawka podatku od nieruchomości?

Postępowanie upadłościowe podatnika podatków lokalnych niesie za sobą szereg skutków. Po ogłoszeniu upadłości należy sięgnąć i rozstrzygać określone kwestie, opierając się na postanowieniach ustawy z 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).

Status upadłego.

Z chwilą ogłoszenia upadłości podmiot będący przedsiębiorcą nie traci statusu przedsiębiorcy. Skutkiem ogłoszenia upadłości jest utrata prawa zarządu majątkiem wchodzącym do masy upadłości, jednak upadły nie traci ani zdolności prawnej, ani zdolności do czynności prawnych. Wynika to z 185 ust. 2 Prawa upadłościowego.

W imieniu upadłego to syndyk podejmuje określone czynności, m.in. zarządza przedmiotem opodatkowania – gruntami, budynkami i budowlami wchodzącymi w skład masy upadłościowej. Syndyk dokonuje czynności na rachunek upadłego, lecz w imieniu własnym. Podatnik w upadłości jest reprezentowany przez syndyka. Podatnik nadal jest właścicielem masy upadłości, a nie syndyk, co oznacza, że podatnikiem podatku od nieruchomości jest podmiot upadły.

Stawka podatku od nieruchomości.

Według jakich stawek podatku od nieruchomości winny być opodatkowane nieruchomości podatnika w upadłości?

W tym temacie w ostatnim czasie wypowiadał się Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 sierpnia 2020 r. sygn. akt II FSK 1562/18:

Już sam fakt posiadania gruntów, budynków czy budowli przez przedsiębiorcę lub inny podmiot prowadzący działalność gospodarczą jest podstawowym i wystarczającym warunkiem prawnym do zaliczenia tych nieruchomości w poczet kategorii przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Fakt ogłoszenia upadłości nie powoduje utraty przez upadłego posiadania nieruchomości, co do
których przysługuje mu prawo własności lub prawo użytkowania wieczystego, z tym, że zarząd nad ww.
przedmiotami opodatkowania przysługuje wtedy syndykowi.

Przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych łączy “związek z działalnością gospodarczą” z faktem posiadania nieruchomości przez przedsiębiorcę, a nie np. z ich “wykorzystywaniem do prowadzenia działalności gospodarczej” lub “zajęciem na prowadzenie działalności gospodarczej” (art. 7 ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych).

Przedsiębiorca będący w stanie upadłości likwidacyjnej jest dalej przedsiębiorcą w rozumieniu art. 1a ust.
1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych , a więc posiadane przez niego (i faktycznie zarządzane przez syndyka) grunty, budynki i budowle uważane są za “związane z działalnością gospodarczą”, co skutkuje możliwością ich opodatkowania stawkami przewidzianymi dla tego typu nieruchomości.

O statusie przedsiębiorcy świadczy istniejący nadal wpis do Krajowego Rejestru Sądowego przedsiębiorcy. Ustanie bytu prawnego następuje dopiero z chwilą wykreślenia z rejestru (KRS), zgodnie z art. 289 §1 Kodeksu spółek handlowych. Wtedy też dopiero można mówić o trwałym zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej.