Kary pieniężne i kary grzywny związane z odpadami komunalnymi – 29 października.

“KARY PIENIĘŻNE I KARY GRZYWNY ZWIĄZANE Z ODPADAMI KOMUNALNYMI” to temat warsztatów online, na które zapraszam już w czwartek 29 października w godz. 10.00 – 13.00.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach 29 października?

Jeżeli temat odpadów komunalnych to znaczna część Twoich obowiązków zawodowych to wiesz, że w niektórych sytuacjach nie pozostaje nic innego jak nałożyć karę pieniężną na podmiot odbierający odpady komunalne czy karę grzywny na właściciela nieruchomości. Kiedy i w jaki sposób to uczynić, jakie przygotować dokumenty, jaką zastosować procedurę – o tym wszystkim wraz z wzorami dokumentów(!) w trakcie warsztatów, zgodnie z programem:

 1. Zakres kar pieniężnych nakładanych przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 2. Możliwość miarkowania wysokości kar pieniężnych. Okoliczności mające wpływ na wysokość kary pieniężnej.
 3. Wójt jako organ właściwy do nałożenia kary pieniężnej.
  • upoważnienie pracownika do załatwienia sprawy nałożenia kary pieniężnej.
 4. Obowiązek stosowania przepisów działu III Ordynacji podatkowej oraz przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego do kary pieniężnej. Zakres stosowania poszczególnych przepisów.
 5. Forma nałożenia kary pieniężnej – decyzja wójta, burmistrza, prezydenta miasta, podstawa prawna decyzji. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
 6. Procedura nałożenie kary pieniężnej za przekazanie przez podmiot odbierający odpady komunalne nierzetelnego sprawozdania lub przekazania go po terminie. Wzory:
  • zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej,
  • postanowienia o możliwości wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów,
  • decyzji w sprawie nałożenia kary pieniężnej.
 7. Termin uiszczenia kary pieniężnej. Nieterminowa wpłata kary pieniężnej. Nieuiszczenie kary pieniężnej.
 8. Przedawnienie prawa do nałożenia kary pieniężnej.
 9. Przedawnienie zapłaty (egzekucji) nałożonej kary pieniężnej
 10. Kara pieniężna związana z odpadami komunalnymi a art. 189f Kodeksu postępowania administracyjnego.
 11. Możliwość udzielania ulg w zapłacie kary pieniężnej.
 12. Kary pieniężne jako dochód gminy.
  • ewidencja księgowa kary pieniężnej.
 13. Rodzaje wykroczeń objętych karą grzywny w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
 14. Stosowanie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia.
 15. Procedura wnioskowania przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta o ukaranie właściciela nieruchomości za niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz brak kompostownika przydomowego lub niekompostowania odpadów komunalnymi mimo zadeklarowania. Wzór wniosku o ukaranie właściciela nieruchomości w postępowaniu zwyczajnym.

Co istotne, biorąc udział w tych warsztatach, możesz zadawać pytania w trakcie całego spotkania, nie ma wydzielonej części przeznaczonej do zadawania pytań. Warsztaty odbywają się w małych grupach, tak aby każdy z uczestników miał możliwość swobodnego zadania pytania.

A co najistotniejsze, biorąc udział w warsztatach online masz poczucie bezpieczeństwa, jesteś w swoim dobrze znanym miejscu pracy czy w też w domu we własnym otoczeniu.

Jak wziąć udział w warsztatach online?

 1. Składasz zamówienie, uzupełniając dane do faktury oraz podając adres mailowy do połączenia w tym miejscu: https://podatkowyreferat.pl/pl/p/Kary-pieniezne-i-kary-grzywny-zwiazane-z-odpadami-komunalnymi-29-pazdziernika-2020r.-warsztaty-online/142
 2. Dzień przez warsztatami otrzymujesz linka do połączenia (testujesz swoje połączenie i swój sprzęt – głośnik, mikrofon i kamerę jeżeli posiadasz (nie jest to konieczne, pytania możesz zadawać na czacie)).
 3. W dniu warsztatów klikasz w otrzymanego dzień wcześniej linka, pobierasz materiał szkoleniowy i bierzesz udział w warsztatach.
 4. Udział w warsztatach jest potwierdzony zaświadczeniem. Za udział w warsztatach zapłacisz po warsztatach w terminie 14 dni.