Oznaczanie aktów normatywnych w uchwale na 2021r.

Czas publikacji komunikatów przez GUS niezmiennie oznacza przygotowania do nowego roku podatkowego 2021. Pierwszy z komunikatów to opublikowany w Monitorze Polskim poz. 982 komunikatu Prezesa GUS z 19 października 202or. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (więcej informacji o stawce podatku rolnego w 2021 r. zamieszczam tutaj: https://podatkowyreferat.online/2020/10/19/stawki-podatku-rolnego-w-2021-roku/). Drugi – opublikowany w Monitorze Polskim poz. 983 to komunikatu Prezesa GUS z 20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.

Średnia cena sprzedaży drewna. Stawka podatku leśnego w 2021 r.

Średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r., wynosi 196,84 zł za 1 m3. Oznacza to, że w 2021 r. stawka podatku leśnego od 1 ha lasów, obliczona stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o podatku leśnym, wyniesie 43,3048 zł (równowartość pieniężną 0,220 m3drewna, czyli 0,220 x 196,84). Zatem podatek leśny w 2021 r. od 1 ha lasów to 43 zł. Rada gminy, stosownie do art. 4 usty. 5 ustawy o podatku leśnym, może obniżyć kwotę stanowiącą średnią cenę sprzedaży drewna, przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku leśnego na obszarze gminy.

Stosowanie zasad techniki prawodawczej.

Prowadząc przygotowania do nowego roku podatkowego warto przypomnieć o zasadach oznaczania aktów normatywnych (ustaw, obwieszczeń, komunikatów, uchwał) w podstawie prawnej uchwał podatkowych.

Zgodnie z § 161 załącznika do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie „Zasad techniki prawodawczej” (Dz. U. z 2016 r. poz.283) zasady przytaczania tytułów aktów normatywnych, wraz z oznaczeniem roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których te akty zostały ogłoszone, stosuje się również w podstawach prawnych aktów normatywnych innych niż ustawa.

Skróty nazw dzienników urzędowych.

Zgodnie z § 162 rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” przy oznaczaniu dzienników urzędowych stosuje się skróty nazw tych dzienników. Nazwy dzienników urzędowych oznacza się skrótami:

 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej – skrótem „Dz. U.”
 • Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” – skrótem „M.P.
 • wojewódzki dziennik urzędowy – skrótem „Dz. Urz. Woj. … (urzędowa nazwa województwa w pełnym brzmieniu lub według reguły pierwsza sylaba nazwy województwa, zakończona ostatnią spółgłoską tej sylaby lub pierwszą spółgłoską następnej sylaby, z kropką).
  • Przykład: Dz. Urz. Woj. Małopolskiego lub Dz. Urz. Woj. Małop.

Oznaczenie roczników dzienników urzędowych.

Stosownie do § 158 ust. 7 rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” oznaczenie dzienników urzędowych formułuje się w postaci: „(… (skrót nazwy dziennika urzędowego) poz. … i …, z … r. poz. … oraz z … r. poz. …)”, przy czym w przypadku ogłoszenia w dzienniku urzędowym pierwotnego tekstu aktu normatywnego w innym roku niż wymieniony w dacie tego aktu oraz w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego aktu normatywnego, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego podaje się rocznik tego dziennika urzędowego („z … r.”).

Oznacza to, że w przypadku ogłoszenia tekstu jednolitego ustawy, po powołaniu skrótu nazwy dziennika urzędowego – Dz. U. nie stosuje się skrótów „t.j.”, ani określenia “tekst jednolity”.

Przykłady:

 • ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170),
 • ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333),
 • ustawa z dnia 30października 2002 r.o podatku leśnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 888).

Oznaczenie pozycji dzienników urzędowych.

Zgodnie z § 158 ust. 1 rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” jeżeli w akcie normatywnym odsyła się do innego aktu normatywnego, przy odesłaniu przytacza się w całości aktualny tytuł tego aktu oraz oznaczenie:

 1. pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ten akt ogłoszono – jeżeli akt ten nie był nowelizowany;
 2. pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono zarówno pierwotny tekst tego aktu, jak i akty zmieniające ten akt – jeżeli akt ten był nowelizowany, a nie ogłoszono jego tekstu jednolitego;
 3. rocznika oraz pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono ostatni tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono taki tekst jednolity;
 4. rocznika oraz pozycji dziennika urzędowego, w którym ogłoszono tekst jednolity, oraz dziennika urzędowego, w którym ogłoszono akty zmieniające tekst jednolity tego aktu – jeżeli ogłoszono tekst jednolity tego aktu, a był on nowelizowany.

W uchwałach podatkowych dotyczących 2021 r. wykorzystywane mogą być dwa ostatnie rozwiązania:

Przykłady:

 • do poz. 3: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333)
 • do poz. 4: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2020 r. poz. 1325, 1423).

Jak widać, oznaczając pozycje dzienników urzędowych nie stosuje się określeń/skrótów: “z późn. zm.” czy “ze zm.”

Stosownie natomiast do art. § 158 ust. 5 i ust. 6 rozporządzenia w sprawie “Zasad techniki prawodawczej” jeżeli liczba zmian aktu normatywnego, do którego następuje odesłanie, albo jego tekstu jednolitego jest większa niż pięć, można nie wymieniać roczników oraz pozycji dzienników urzędowych, w których ogłoszono te zmiany, a poprzestać jedynie na podaniu pozycji oraz, w razie potrzeby, rocznika dziennika urzędowego, w którym ogłoszono pierwotny tekst tego aktu albo jego ostatni tekst jednolity z dopiskiem „z późn. zm.”, po którym zamieszcza się odnośnik. W odnośniku wymienia się wszystkie kolejne zmiany pierwotnego tekstu danego aktu normatywnego albo jego ostatniego tekstu jednolitego, podając odpowiednie roczniki oraz pozycje dzienników urzędowych.