Kara pieniężna za nieterminowe sprawozdanie z odbioru odpadów – obowiązek czy możliwość?

Stosownie do art. 9n ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań, które na podstawie art. 9n ust. 2 ustawy są przekazywane wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta. Podmiot, który w danym roku nie odbierał na terenie danej gminy odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, jest również zobowiązany do przekazania wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta sprawozdania – sprawozdania zerowego (art. 9n ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Zgodnie z art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, który przekazuje po terminie sprawozdanie, podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni. Zasada ta dotyczy również przekazania sprawozdania zerowego.

Obowiązek sporządzenia i przekazania sprawozdania wynika wprost z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Obowiązek ten został wyrażony przez ustawodawcę w sposób konkretny i jednoznaczny. Identycznie – kara pieniężna nakładana za uchybienie temu obowiązkowi ma wyraźną podstawę w przepisie art. 9x ust. 1 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Została wyrażona w sposób wyraźny i zdecydowany.

Jak widać kara pieniężna jest następstwem naruszenia prawa. Nałożenie kary pieniężnej nie ma charakteru uznaniowego. Ustalenie, że sprawozdanie zostało złożone z przekroczeniem ustawowego terminu, narzuca obowiązek wydania decyzji administracyjnej nakładającej karę pieniężną. Wymierzenie kary pieniężnej jest zatem obowiązkowe, nie mają przy tym znaczenia przyczyny opóźnienia czy liczba dni opóźnienia.

Również wysokość kary pieniężnej wprost wynika z przepisu prawa, a przy ustalaniu wysokości kary nie ma możliwości uwzględnienia indywidualnych okoliczności związanych z naruszeniem obowiązku przekazania sprawozdania. Oznacza to, że ustawodawca w tym względzie nie pozostawił organowi swobody oceny. Kara pieniężna jest nakładana w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż za 365 dni.

Wójt, burmistrz, prezydent miasta, mający na podstawie art. 9zb ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, uprawnienie do nałożenia kary pieniężnej jest zobowiązany działać na podstawie i w granicach prawa i nie może odstępować od stosowania przepisów ustawy.