Pomoc de minimis – nowe wyjaśnienia UOKiK.

Na stronie UOKiK w dniu 04.07 br. zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące pomocy de minimiszakończenia okresu przejściowego z dniem 30 czerwca 2024 r.

W związku z upływem sześciomiesięcznego okresu przejściowego (maksymalnie do dnia 30 czerwca 2024 r.) wskazanego w art. 7 ust. 4 rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz rozporządzenia KE nr 360/2012, począwszy od dnia 1 lipca 2024 r. pomoc udzielana zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 oraz rozporządzeniem KE nr 360/2012 nie może być już udzielana.

Jednocześnie istnieje szereg podstaw prawnych przyznawania pomocy (np. w ustawie o podatku rolnym, ustawie z o podatkach i opłatach lokalnych, ustawa o podatku leśnym), które nie zostały dotychczas znowelizowane (np. prace legislacyjne wciąż trwają), a które zawierają wciąż odwołania do rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz rozporządzenia KE nr 360/2012.

Czy brak odesłania w tych przepisach do obowiązującego obecnie rozporządzenia KE 2023/2831 oraz rozporządzenia KE 2023/2832 oznacza, że do czasu nowelizacji tych aktów prawnych nie jest w ogóle możliwe udzielanie pomocy de minimis (w związku z jednoczesną niemożnością zastosowania rozporządzenia KE nr 1407/2013 oraz rozporządzenia KE nr 360/2012)?

W ocenie UOKiK można udzielać pomocy na warunkach określonych w obowiązującym rozporządzeniu KE 2023/2831 lub rozporządzeniu KE 2023/2832, pomimo tego, że nie zostało one wprost przywołane w danym krajowym akcie prawnym będącym podstawą udzielenia pomocy.