Nowy wzór zaświadczenie o pomocy de minimis – wyjaśnienie UOKiK.

Na stronie UOKiK zostały opublikowane wyjaśnienia dotyczące nowego wzoru zaświadczenia o pomocy de minimis wynikającego z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. poz. 976).

W ww. rozporządzeniu wprowadzono przepis przejściowy, zgodnie z którym do pomocy udzielonej na warunkach określonych w rozporządzeniu KE nr 1407/2013 oraz rozporządzeniu KE nr 360/2012 stosuje się dotychczasowe brzmienie załącznika nr 1 (wzoru zaświadczenia).
O tym, na jakim wzorze powinno zostać wydane zaświadczenie o pomocy de minimis, decyduje dzień udzielenia pomocy. Oznacza to zatem przykładowo, że gdy pomoc została udzielona do dnia 30 czerwca 2024 r. zgodnie z rozporządzeniem KE nr 1407/2013 (a zatem z uwzględnieniem okresu przejściowego) obowiązuje wzór zaświadczenia sprzed nowelizacji.

O nowym wzorze zaświadczenia o pomocy de minimis również we wpisie: Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.