Nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.

Już od dzisiaj, 3 lipca 2024 r. obowiązuje nowy wzór zaświadczenia o pomocy de minimis.

Dz. U. poz. 9762.07.2024 r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 czerwca 2024 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis
w rolnictwie lub rybołówstwie
. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis stanowi załącznik nr 1 do ww. rozporządzenia.

Zgodnie z art. 5 ust. 3ust. 3c ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej podmioty udzielające pomocy wydają beneficjentowi pomocy zaświadczenie stwierdzające, że udzielona pomoc publiczna jest pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie. Zaświadczenie jest wydawane z urzędu.

Uwaga: Niniejszy wzór nie dotyczy pomocy de minimis w rolnictwie.