Podsumowanie I półrocza 2024 r. – teksty jednolite.

W I półroczu 2024 r. zostały opublikowane następujące jednolite teksty ustaw i rozporządzeń związane z podatkami i opłatami lokalnymi, w tym opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwrotem podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego:

  • ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2024 r. poz. 794),
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572),
  • ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. poz. 399),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. poz. 454),
  • rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zaświadczeń wydawanych przez organy podatkowe (Dz. U. poz. 5).