Kwoty nie będące “utraconym dochodem” w kol. 14 Rb-27S.

W dniu 22 lipca 2024 r. (poniedziałek) upływa termin przekazania do regionalnej izby obrachunkowej sprawozdania Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego za czerwiec 2024 r.

Zasady sporządzania sprawozdania Rb-27S określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2024 r. poz. 454). Do podatków i opłat lokalnych stosuje się przepisy rozporządzenia oraz załączniki: nr 7 (wzór sprawozdania Rb-27S – sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki), nr 37 (Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego) oraz nr 41 (terminy przekazywania sprawozdań oraz odbiorcy sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego).

W kolumnie 14 sprawozdania RB-27S „Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy – Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności podatku, zwalniania z obowiązku pobrania bądź ograniczenia poboru” – wykazuje się kwoty dotyczące skutków decyzji organów podatkowych za okres sprawozdawczy, czyli tzw. “utracone dochody”.

W kolumnie 14 sprawozdania RB-27S za czerwiec 2024 r. wykazuje się jaka kwota z planu dochodów budżetowych roku 2024 nie zostanie wykonana z uwagi na wydane przez organ podatkowy decyzje o odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu na raty zapłaty podatku oraz zaległości podatkowej w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r.

W kolumnie 14 sprawozdania RB-27S za czerwiec 2024 r. nie wykazuje się zatem kwot, których termin odroczenia lub rozłożenia z decyzji doręczonych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., przypadał w okresie sprawozdawczym czerwiec 2024 r. Kwoty te stanowią bowiem wykazywane w kolumnie “Dochody wykonane” (w przypadku ich zapłaty) albo w kolumnie “Należności pozostałe ogółem do zapłaty” (w przypadku gdy nie zostały zapłacone).

W kolumnie 14 sprawozdania RB-27S za czerwiec 2024 r. nie wykazuje się również kwot, których termin odroczenia lub rozłożenia z decyzji doręczonych w okresie od 1 stycznia 2024 r. do 30 czerwca 2024 r., przypadał w późniejszym niż czerwiec 2024 r. okresie sprawozdawczym, lecz zostały zapłacone w okresie sprawozdawczym czerwiec 2024 r., np. podatek rozłożony na raty decyzją doręczoną w dniu 22.04.2024 r. z terminem płatności 10 lipca 2024 r. został zapłacony 28 czerwca 2024 r.

Warsztaty online dotyczące m. in. zasad wykazywania w Rb-27S skutków decyzji wydanych przez organ podatkowy w sprawie rozłożenia na raty zapłaty podatku lub zaległości podatkowej oraz odroczenia terminu płatności odbędą się w najbliższy czwartek, 4 lipca br. Szczegóły, w tym program warsztatów online oraz zamawianie pod linkiem: “Rb-27S za czerwiec 2024 r. i SP-1 (część B) z podatków lokalnych – 4 lipca 2024 r. – warsztaty online”.