Materiał informacyjny UOKIK.

Na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów został opublikowany przykład zapisów, które winny być stosowane w programach pomocowych np. uchwale rady gminy dotyczącej podatku od nieruchomości, w przypadku udzielania pomocy de minimis na podstawie rozporządzenie Komisji (UE) 2023/2831 z dnia 13 grudnia 2023 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Stosownie do art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej projekt programu pomocowego przewidujący udzielanie pomocy de minimis podlega wyłącznie zgłoszeniu Prezesowi Urzędu, który w terminie 14 dni może przedstawić zastrzeżenia dotyczące przejrzystości zasad udzielania pomocy.