Stawka odsetek za zwłokę bez zmian – 14,50 %.

Rada Polityki Pieniężnej podjęła w dniu 03.07 br. decyzję o utrzymaniu stóp procentowych NBP na niezmienionym poziomie, stopa lombardowa wynosi 6,25%. Oznacza to, że stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nie ulega zmianie i wynosi 14,50 % w stosunku rocznym.

Stosownie do art. 56 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa stawka odsetek za zwłokę to suma 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, i 2%, z tym że stawka ta nie może być niższa niż 8%, czyli 6,25 x 200% + 2% = 14,50%.

Aktualne pozostaje zatem obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 10 października 2023 r. w sprawie stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych, obniżonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych oraz podwyższonej stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych (M. P. poz. 1101). Stawka odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych – 14,50 % w stosunku rocznym obowiązuje od 5 października 2023 r.