Planowane zmiany w zakresie podatku: od nieruchomości, rolnego, leśnego, opłaty skarbowej.

W wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów zostały wskazane rozwiązania planowane w projekcie ustawy o zmianie ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o podatku leśnym oraz ustawy o opłacie skarbowej (numer projektu UD72).

W projekcie uregulowane zostały następujące kwestie:

 • zmiany w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.
  1. Wprowadzenie zmian w zakresie definicji pojęć „budowla” oraz „budynek”. Proponuje się wprowadzenie do ustawy o podatkach i opłatach lokalnych autonomicznej definicji pojęcia „budowla” bez odwoływania się do przepisów pozapodatkowych, a także wyszczególnienie kategorii obiektów kwalifikowanych jako budowle w ustawie podatkowej (załącznik do ustawy).
  2. Zmiany w opodatkowaniu garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W celu ujednolicenia opodatkowania garaży wielostanowiskowych znajdujących się w budynkach mieszkalnych proponuje się uznać garaż wielostanowiskowy w budynku mieszkalnym za część mieszkalną takiego budynku. W efekcie tej zmiany do opodatkowania wyodrębnionego garażu wielostanowiskowego w budynku mieszkalnym będzie miała zastosowanie stawka podatku od nieruchomości przewidziana dla budynków mieszkalnych.
  3. Dodanie przepisu mającego na celu wyłączenie stosowania zwolnienia z podatku od nieruchomości dla infrastruktury kolejowej w zakresie gruntów, budynków i budowli wchodzących w skład terminala towarowego. Kierując się potrzebą jak najszybszego wyeliminowania ryzyka korzystania przez przedsiębiorców ze środka pomocy (zwolnienia), którego proces notyfikacyjny nie został zakończony, przewiduje się zniesienie zwolnienia kolejowych terminali towarowych z mocą od dnia 1 stycznia 2024 r.
  4. Zmiany w zakresie zwolnień w podatku od nieruchomości dla gruntów, budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego. Proponuje się przywrócenie brzmienia przepisu sprzed zmiany wprowadzonej od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. zwolnienie z podatku od nieruchomości budynków i budowli na obszarze części lotniczych lotnisk użytku publicznego, a w zakresie gruntów jedynie tej ich części, która zajęta jest na te budynki i budowle.
  5. Zmiana w zakresie zwolnienia w podatku od nieruchomości dla instytutów badawczych. Celem projektowanej zmiany jest ograniczenie zakresu zwolnienia podmiotowego instytutów badawczych z podatku od nieruchomości, tak aby instytuty były objęte zwolnieniem wyłącznie w odniesieniu do nieruchomości lub ich części zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 ustawy o instytutach badawczych.
  6. Umożliwienie nałożenia na inkasentów opłaty uzdrowiskowej obowiązku prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty. W celu uszczelnienia poboru opłaty uzdrowiskowej proponuje się umożliwienie radzie gminy nałożenia na inkasentów opłaty uzdrowiskowej prowadzenia ewidencji osób zobowiązanych do uiszczenia tej opłaty, analogicznie jak w przypadku obowiązujących przepisów w zakresie opłaty miejscowej.
 • zmiana w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym.
  Zmiana zakresu zwolnienia od podatku rolnego dla instytutów badawczych polegająca na ograniczeniu zakresu zwolnienia instytutów badawczych z podatku rolnego wyłącznie do gruntów zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych.
 • zmiana w ustawie z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym.
  Zmiana zakresu zwolnienia od podatku leśnego dla instytutów badawczych polegająca na ograniczeniu podmiotowego zwolnienia dla instytutów badawczych wyłącznie do lasów zajętych na działalność, o której mowa w art. 2 ust. 1−3 ustawy o instytutach badawczych.
 • Dodatkowa zmiana wynikająca z projektu ustawy:
  1. Wprowadzenie obowiązku złożenia w 2025 r. informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1) przez współwłaścicieli garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych. W związku z wejściem w życie regulacji skutkującej opodatkowaniem od dnia 1 stycznia 2025 r. wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych w budynkach mieszkalnych obniżoną stawką podatku od nieruchomości, konieczne jest, aby osoby fizyczne będące przed dniem wejścia w życie ustawy współwłaścicielami takiego lokalu, złożyły właściwemu organowi podatkowemu informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych, w terminie do dnia 31 stycznia 2025 r.
  2. Opłata skarbowa:
   a) nałożenie obowiązku informacyjnego na organy administracji publicznej.
   Przepisy o opłacie skarbowej nie regulują kwestii przekazywania właściwemu organowi podatkowemu informacji przez organ administracji publicznej, który dokonał czynności urzędowej, wydał zaświadczenie lub zezwolenie wskutek przekazania mu sprawy w związku ze zmianą organu właściwego w sprawie, o zmianie tej właściwości, w efekcie której nastąpiła zmiana beneficjenta wpływów z opłaty skarbowej.
   b) zmiana właściwości organu podatkowego od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury. Niezbędna jest zmiana przepisu określającego organ właściwy miejscowo w sprawach opłaty skarbowej od złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa (prokury) oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w celu wyeliminowania wątpliwości pojawiających się przy stosowaniu przepisów w przypadku, gdy złożenie tego dokumentu następuje w formie elektronicznej za pośrednictwem konta w systemie teleinformatycznym (na przykład w e-Urzędzie Skarbowym).
   c) zmiana przepisów części I załącznika do ustawy o opłacie skarbowej jako konsekwencja zmian wprowadzonych ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy − Prawo geologiczne i górnicze oraz niektórych innych ustaw: konieczność dostosowania nazwy decyzji, od wydania której określona jest stawka opłaty skarbowej w części I w ust. 41 załącznika do tej ustawy oraz ustalenie stawki opłaty skarbowej od stwierdzenia posiadania kadry oraz środków umożliwiających prowadzenie szkoleń osób wykonujących czynności w ruchu zakładu górniczego − w wysokości 105 zł.