Planowane zmiany w zakresie dochowania terminu doręczania pism.

Na stronie RCL został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (z 13 czerwca 2024 r.).

Projektowana zmiana polega na rozszerzeniu domniemania zachowania terminu doręczenia pism. W wyniku tej zmiany, domniemanie zachowania terminu będzie dotyczyło pism:

  • nadanych u dowolnego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy – Prawo pocztowe i dowolnego podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej,
  • otrzymanych przez dowolnego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej.

W aktualnym stanie prawnym termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) lub w placówce pocztowej operatora świadczącego
pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora wyznaczonego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej.

W projekcie w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2023 r. poz. 2383 i 2760) w art. 12 w § 6 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową takiego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej albo złożone w polskim urzędzie konsularnym

W projekcie w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024 r. poz. 572) w art. 57 w § 5 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe lub placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową takiego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej;”.

W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399) w art. 9ta w ust. 1 pkt 1 (dotyczy m. in. złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) otrzymuje brzmienie:

„1)   nadane w polskiej placówce pocztowej operatora pocztowego w rozumieniu art. 3 pkt 12 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640 oraz z 2024 r. poz. 467) lub placówce pocztowej podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub otrzymane przez polską placówkę pocztową takiego operatora pocztowego po nadaniu w państwie spoza Unii Europejskiej, lub”.