Opodatkowanie gruntów oznaczonych dwuznacznym symbolem Br-LsV.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach wyjaśnieniu z 28.05.2024 r. nr WI.54.21.2024 wskazuje sposób opodatkowania gruntów oznaczonych dwuznacznym symbolem Br-LsV.

Przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. 2024 r. poz. 219) nie wskazują jak należy klasyfikować grunty oznaczone w ewidencji dwuelementowymi symbolami.

Dyrektor Departamentu Podatków Lokalnych w Ministerstwie Finansów w piśmie z dnia 4 listopada 2015 r.
znak PL-LS.833.22.2015, powołując się na stanowisko Głównego Geodety Kraju z dnia 26 października
2015 r. wyjaśnił, że oznaczenie klasoużytku może między innymi przyjmować postać składającą się z trzech usytuowanych kolejno elementów: OFU (oznaczenie rodzaju użytku gruntowego), OZU (oznaczenie użytku gruntowego, z którym związana jest klasa bonitacyjna) oraz OZK (oznaczenie klasy bonitacyjnej), w sytuacji gdy OFU jest różne od OZU. Element OFU jest wówczas oddzielony od elementu OZU myślnikiem, przy czym zasada ta nie dotyczy użytków ekologicznych. W związku z powyższym oznaczeniem użytku gruntowego (OFU) jest jedynie pierwszy z członów oznaczenia gruntów, jakie znalazły się w ewidencji gruntów i budynków. W przypadku oznaczenia gruntu symbolem Br–LsV rodzaj użytku gruntowego będzie określał symbol Br.

Stosownie natomiast do § 9 ust. 1 pkt 1 lit. e) ww. rozporządzenia grunty rolne dzielą się na użytki rolne, do których zalicza się m.in. grunty rolne zabudowane, oznaczone symbolem Br. Z art. 1 ustawy z dnia 15
listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) wynika, że użytki rolne podlegają opodatkowaniu podatkiem rolnym za wyjątkiem tych gruntów, które są zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Jeżeli zatem grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza, to w konsekwencji grunt oznaczony symbolem Br-LsV będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem rolnym.